Cs En De

Novinky

4. 2. 2021

Daňová ztráta nově

Novelou zákona (zákon č. 299/2020 Sb.) dochází k rozšíření možnosti uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, a to nově také na dvě zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, ve kterém daňová ztráta vznikla. Poprvé lze zpětně uplatnit ztrátu, která vznikla ve zdaňovacím období, které skončilo po 30. červnu 2020 (nejčastěji tedy ztrátu vzniklou za kalendářní rok 2020).

Pokud tedy vznikne za zdaňovací období roku 2020 daňová ztráta, je možné o tuto ztrátu snížit základ daně i za zdaňovací období roků 2018 a 2019 (nejen v následujících letech až do roku 2025, jak platilo před novelou), a to prostřednictvím dodatečných přiznání. Není stanoveno, v jakém poměru se má zpětně uplatňovaná ztráta rozdělit mezi předešlá období, toto je v kompetenci daňového subjektu. V případě, že by vznikl z vyměřených dodatečných přiznání vratitelný přeplatek, lze o jeho vrácení požádat správce daně. Výše takto uplatnitelné daňové ztráty je omezena částkou 30 mil. Kč.

Spolu se zpětným uplatněním daňové ztráty obsahuje novela také možnost vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně ve zdaňovacích obdobích následujících po obdobích, za které byla daňová ztráta stanovena. Pak by šla uplatnit pouze zpětně a díky tomuto kroku by došlo k podstatnému zkrácení lhůty pro stanovení daně, jelikož se na dobu následujících pěti let již v takovém případě neaplikuje speciální ustanovení o prodloužené prekluzivní lhůtě. Pokud např. kladné daňové základy za roky 2018 a 2019 převyšují dosaženou ztrátu za rok 2020, uplatní se tato daňová ztráta formou dodatečných přiznání a současně se daňový subjekt vzdá práva na uplatnění daňové ztráty po roce 2020. S koncem prekluzivní lhůty pro rok 2020 jsou pak prekludovány i roky 2018 a 2019. Pokud se však daňový subjekt nevzdá práva na uplatnění daňové ztráty, standardně se aplikuje prekluzivní lhůta, která je stanovena speciálně zákonem o daních z příjmů. Upozorňujeme, že vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty nelze vzít zpět. Vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty je možné pouze ve lhůtě pro přiznání daňového přiznání za rok, v němž ztráta vznikla. Dodatečně se tohoto práva nelze vzdát.

 

Zpětné uplatnění očekávané daňové ztráty

Pouze v případě prvního zdaňovacího období, které skončilo po 30. červnu 2020 (nejčastěji tedy kalendářní rok 2020) je možné zpětně uplatnit i částku v předpokládané výši očekávané budoucí ztráty zpětně za bezprostředně předcházející (jedno) zdaňovací období. V případě očekávané ztráty za rok 2020, je možné očekávanou daňovou ztrátu uplatnit tedy pouze za zdaňovací období roku 2019, a to opět prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Lze tak získat finanční prostředky dříve, než bude uzavřen rok 2020 a sestaveno daňové přiznání, k čemuž bude docházet standardně až následující rok 2021. Po stanovení skutečné daňové ztráty, která bude stanovena na základě řádně podaného daňového přiznání za rok 2020, může daňový subjekt postupovat dle ustanovení upravujících zpětné uplatnění daňové ztráty, tj. daňovou ztrátu bude možné uplatnit za dvě předcházející zdaňovací období.

Pokud by byla očekávaná daňová ztráta nadhodnocena oproti skutečně vykázané daňové ztrátě, byl by daňový subjekt povinen vedle opětovného podání dodatečného daňového přiznání také uhradit nedoplatek na dani z příjmů a s ním i související úroky z prodlení.

 

25. 1. 2021

Daň silniční a z nemovitostí

Dnes bychom Vás rádi upozornili na blížící se termíny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí, přiznání k silniční dani a na blížící se termín splatnosti silniční daně.

Řádný termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 je 1. únor 2021. Daňové přiznání se nepodává, pokud jej poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období, nebo daň byla vyměřena či doměřena v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně.

Řádným termínem pro podání přiznání k dani silniční za rok 2020 je také 1. únor 2021. Ve stejném termínu je splatný doplatek na této dani.

Jak už jsme vás dříve informovali, na základě rozhodnutí ministryně financí dochází k odpuštění pokuty za pozdní podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí a přiznání k silniční dani, pokud tato přiznání budou podána nejpozději do 1. dubna 2021. Dále dochází k prominutí úroků za pozdní úhradu silniční daně, pokud bude uhrazena nejpozději do 1. 4. 2021. V případě splatnosti daně z nemovitostí nedochází k žádnému odpuštění úroků a daň je splatná v rádném termínu do 31. 5. 2021, pokud je daň hrazena najednou, nebo do 31. 5. 2021 první splátka a do 30. 11. 2021 druhá splátka, pokud je daň hrazena ve splátkách, resp. do 31. 8. 2021 a 30. 11. 2021 u poplatníků provozujících zemědělskou činnost. 

Připomínáme, že se ale nejedná o posunutí termínu pro podání daňového přiznání a splatnosti daně, ale dochází pouze k prominutí sankcí za pozdní podání přiznání a z pozdní úhrady daně. Jde tedy defacto o nepenalizované porušení zákona, což může mít vliv do budoucna v případech, kdy je automatický nárok na prominutí sankce při prvním porušení. Nebo v případě poplatníků, kterým bylo povoleno splácet daň ve splátkách za podmínky, že nedojde z jejich strany k žádnému porušení zákona. Pokud tedy jste i v současné situaci schopni zpracovat daňové přiznání, resp. nám dodat podklady k jeho zpracování, a uhradit daně v řádném termínu, doporučujeme podání přiznání a úhradu zbytečně neodkládat.

14. 1. 2021

Novela od 2021

1) Zavedení daňové progrese u daně z příjmů fyzických osob

Nově kromě 15% sazby daně z příjmů fyzických osob je pro příjmy vyšší než 48násobek průměrné měsíční mzdy (tj. pro rok 2021 se jedná o částku 1 701 168 Kč) zavedena 23% sazba daně. V této souvislosti došlo ke zrušení 7% solidárního zvýšení daně, kterému podléhaly příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti nad 48násobek průměrné měsíční mzdy. Nová 23% sazba daně bude kromě těchto příjmů aplikována také na kapitálové příjmy, příjmy z nájmu a ostatní příjmy.

 

2) Zrušení zdaňování superhrubé mzdy

U příjmů ze závislé činností nově nebude základem daně hrubý příjem zvýšený o povinné odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění (tzv. superhrubá mzda), ale pouze hrubá mzda zaměstnance.

 

3) Zvýšení daňové slevy na poplatníka

O 3 000 Kč byla zvýšena částka roční slevy na poplatníka. Nově tak sleva činí 27 480 Kč. K dalšímu zvýšení o 3 000 Kč dojde znovu od 1. 1. 2022.

 

4) Stravenkový paušál

Nově mohou firmy poskytovat zaměstnancům příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu namísto stravenek. Maximální částka příspěvku činí 70 % stravného při pracovní cestě v délce 5 až 12 hodin (pro rok 2021 se jedná o částku 75,60 Kč). Do této částky se jedná o osvobozený příjem zaměstnance. U zaměstnavatele se jedná v plné výši o daňový náklad.

Příspěvek na stravování lze i nadále poskytovat formu stravenek. Zde oproti loňskému roku nedošlo k věcné změně, pouze došlo ke zvýšení daňově uznatelných limitů. Daňově nejvýhodnější stravenka má pro rok 2021 hodnotu 137 Kč. Pro zaměstnance se jedná v plné výši o osvobozený příjem. U zaměstnavatele je daňově uznatelný nákladem 55 % hodnoty stravenky (maximálně do částky 75,60 Kč).

 

5) Posun termínu pro podání přiznání k dani z příjmů

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů, pokud toto přiznání bude podáno elektronickou formou, je nově 4 měsíce po skončení zdaňovacího období tj. v případě kalendářního roku nejpozději do 1. května. Tento prodloužený termín lze využít již pro podání přiznání za rok 2020.

V případě podávání přiznání v písemné podobě nebo prostřednictvím daňového poradce zůstávají zachovány současné termíny tj. do 3 resp. 6 měsíců po skončení zdaňovacího období.

Nově se povinnost podat daňové přiznání v elektronické podobě nevztahuje na osoby, které mají dobrovolně (nepovinně) zřízenou datovou schránku, ale vztahuje se pouze na osoby, která mají datovou schránku zřízenou povinně ze zákona.

 

6) Změny v odpisech majetku

Došlo ke zvýšení hranice pro zařazení hmotného majetku a technického zhodnocení ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč. Nově tedy lze majetek a technické hodnocení do 80 tis. Kč uplatnit přímo do nákladů. Tuto změnu lze dobrovolně použít i zpětně již pro rok 2020.

Došlo také ke zrušení daňové kategorie nehmotného majetku. Nově se tak v daních budou uplatňovat účetní odpisy nehmotného majetku.

Dále byla také zavedena možnost mimořádných odpisů pro majetek zařazený v 1. odpisové skupině (např. výpočetní technika) a ve 2. odpisové skupině (např. osobní automobily). Tento majetek lze daňově odepsat již za 12 resp. 24 měsíců místo obvyklých 3 resp. 5 let. Mimořádné odpisy lze použít pro majetek pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Majetek lze stále odpisovat i standardním způsobem. Použití mimořádných odpisů je dobrovolné, použít je však může pouze vlastník, který je prvním odpisovatelem daného majetku.

 

7) Zpětné uplatnění daňové ztráty

Poprvé pro daňovou ztrátu vzniklou za rok 2020 je zavedena možnost jejího zpětného uplatnění. Kromě dosud platného uplatnění daňové ztráty v 5 následujících obdobích je nově možné daňovou ztrátu uplatnit i ve 2 předcházejících zdaňovacích obdobích (daňovou ztrátu za rok 2020 tedy lze uplatnit proti zisku za rok 2019 anebo 2018). Zpětně však lze uplatnit ztrátu maximálně do výše 30 mil. Kč.

 

8) Prodloužení časového testu pro osvobození prodeje nemovitostí a snížení odpočtu úroků z hypoték

Kromě již dříve schváleno zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo také k prodloužení časového testu pro osvobození nemovitostí, ve kterých neměl prodávající bydliště, od daně z příjmů fyzických osob z 5 let na 10 let. Nový časový test se uplatní u nemovitostí pořízených po 1. 1. 2021. Dvouletý časový test pro osvobození nemovitostí, v nichž měl prodávající bydliště, zůstává nadále zachován.

Dále došlo ke snížení limitu pro uplatnění úroků z hypotéky z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč. Toto snížení se však uplatní pouze u smluv uzavřených po 1. 1. 2021. Pro smlouvy uzavřené před tímto datem zůstává v platnosti stávající limit.

8. 1. 2021

Daň silniční a z nemovitých věcí

Dnes jen krátká, ale významná informace.

Ministerstvo financí přistoupilo k prominutí příslušenství těchto daní. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Na 1. dubna 2021 se bez rizika sankce posouvá také povinnost silniční daň uhradit. Splatnost daně z nemovitých věcí zůstává do 1. června.

 

4. 1. 2021

Zdravotní pojištění OSVČ

Minimální měsíční výše zálohy u OSVČ se pro rok 2021 zvýší z 2 352 Kč na 2 393 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna zaplatit poprvé za měsíc leden, se splatností nejpozději do 8. 2. 2021. Pokud máte pro úhrady nastavený trvalý příkaz, je potřeba tedy částku zvýšit.

V případě, že už nyní platíte vyšší než minimální zálohu, změní se vám záloha až po podání Přehledu OSVČ za rok 2020, který musíte odevzdat do měsíce po podání daňového přiznání.

1. 1. 2021

Paušální daň

Hned na úvod upozorňujeme, že pokud OSVČ splňuje níže uvedené podmínky a rozhodne se vstoupit do režimu paušální daně, je povinna podat přihlášku k tomuto režimu na FÚ nejpozději do pondělí 11. 1. 2021. Později již není možné se do režimu paušální daně pro rok 2021 přihlásit (s výjimkou zahájení činnosti v průběhu roku 2021). Zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení není nutné vstup do režimu paušální daně oznamovat, to učiní FÚ na základě podané přihlášky.

Výhodou tohoto režimu je, že sjednocuje odvody zdravotního pojištění, sociálního pojištění a daně z příjmů do jedné platby a vyjímá osoby v režimu paušální daně z povinnosti podat daňové přiznání a přehledy OSVČ. Vstup do režimu paušální daně je dobrovolný a může jej využít OSVČ, která:

má pouze:

- příjmy ze samostatné činnosti nepřevyšující 1 000 000 Kč (pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, a příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně),
- příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, a příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
- příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy (pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, a příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně), pokud celková výše těchto příjmů nepřesahuje 15 000 Kč,
 

není:

- plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
- společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.
 

Poplatníci v paušální režimu platí každý měsíc nejpozději do 20. dne daného měsíce zálohu, která pro rok 2021 činí 5 469 Kč. Z této částky jde 2 393 Kč na zdravotní pojištění, 2 976 Kč na sociální pojištění a 100 Kč na daň z příjmů. Záloha se platí na účet finančního úřadu (předčíslí účtu 2866), ten zajistí redistribuci příslušných částek zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Výjimka z výše uvedené splatnosti zálohy k 20. dni daného měsíce je u zálohy na leden 2021, kterou je možné zaplatit až do 20. února 2021. Výše zálohy na paušální daň bude každý kalendářní rok aktualizována podle vývoje průměrné mzdy (podobně jako dnes minimální zálohy na ZP a SP).

Pokud budou podmínky režim paušální daně splněny i v roce 2021, považují se zaplacené zálohy za konečné splnění daňové a odvodové povinnosti. Poplatník v režimu paušální daně nepodává přehledy OSVČ ani daňové přiznání, nemůže tak využít žádné daňové odpočty a slevy na dani např. odpočty úroků z hypotéky, slevy na děti apod.

Pokud v průběhu roku 2021 dojde k porušení podmínek, je povinen tuto skutečnost do 15 dnů oznámit finančnímu úřadu a za rok 2021 klasicky podat přiznání a přehledy OSVČ. Jedná se o následující podmínky:

-  stal se plátcem DPH nebo společníkem v.o.s. nebo k.s.

-  dosáhl příjmů z podnikání vyšších než 1 mil. Kč

-  měl jiné příjmy s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů, jsou od daně z příjmů osvobozené nebo jsou    zdaněny srážkovou daní, vyšší než 15 000 Kč. Mezi tyto příjmy se počítají veškeré příjmy např. ze zaměstnání, nájmu nebo i    prodeje bytu apod. Zároveň se jedná o hrubou částku příjmů před snížením o výdaje.

 

K této problematice je možno využít i následující odkazy:

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/5255_1.pdf

https://ouc.financnisprava.cz/osvcpp/form/danovySubjekt

 

8. 12. 2020

Prosincové zálohy

15.12.2020 je splatná záloha na silniční daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

Ve stejný termín je splatná čtvrtletní, resp. pololetní záloha na daň z příjmů.

Pokud neznáte výši záloh, které máte platit, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

26. 11. 2020

Daň z nemovitých věcí

30.11. je datum splatnosti druhé splátky u poplatníků, jejichž daňová povinnost převyšuje 5000 Kč a rozhodli se ji zaplatit ve splátkách. Pokud budete potřebovat poradit s číslem bankovního účtu finančního úřadu nebo vypočítat výši splátky, obraťte se na nás.

 

 

15. 10. 2020

Liberační balíček

14. října 2020 vydalo MF Finanční zpravodaj číslo 22/2020, jehož obsahem je Velký liberační balíček. Ten má pomoci podnikatelům, jejichž nadpoloviční část příjmů pochází z vládou zakázaných nebo omezených činností. Jedná se tedy např. o provozovatele restauračních zařízení a barů, pořadatele koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, cirkusů a varieté, poutí, kongresů, veletrhů, provozovatele vnitřních sportovišť, umělých koupališť, wellness zařízení, zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků.

Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, mají nově:

1. Odloženy úhrady daně z přidané hodnoty formou prominutí úroku z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty u měsíčních plátců za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020 a za III. čtvrtletí 2020 u čtvrtletních plátců, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020.  Tímto rozhodnutím ale nedochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, tj. daňová přiznání i kontrolní hlášení je stále nutno podat v zákonné lhůtě.

2. prominuty zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, splatných v období mezi 15.10. 2020 a 15.12.2020

3. jsou jim prominuty zálohy na daň silniční na rok 2020

 

Prominutí je zároveň podmíněno tím, že daňový subjekt skutečnost, že převažující část jeho příjmů v rozhodném období pocházela z činností zakázaných nebo omezeným Usnesením vlády, oznámí příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení může být zasláno i prostým emailem.

 

Více informací k liberačními balíčku naleznete ve Finančním zpravodaji na adrese zde

 

 

5. 10. 2020

Silniční daň

Dne 15.10.2020 je splatná čtvrtletní záloha na silniční daň.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

Poslední novinky
8. 9. 2021

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha
12. 8. 2021

Daň z nemovitých věcí

Splátka daně.
2. 7. 2021

Silniční daň

Čtvrtletní záloha.
2. 6. 2021

Daň z příjmů

Splatnost zálohy.
archiv
© Copyright 2021 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX