Cs En De

Novinky

19. 10. 2023

Aktuální změny zákonů včetně připravovaných

První část se týká tolik diskutovaných změn v dohodách o provedení práce, druhá pak možná ještě více diskutovaného konsolidačního balíčku.

První již schválenou novelou je novela zákoníku práce. S účinností od 1. 10. 2023 přináší novela především následující:

- Přibližuje zaměstnání na dohody mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) více standardní pracovní smlouvě. Zaměstnanci na dohody mají nově nárok např. na odstupné, dovolenou (od 1. 1. 2024), příplatky za práci v noci, o víkendech a svátcích, cestovní náhrady apod. Pro dohody se nově uplatní také úprava překážek v práci na straně zaměstnance (návštěva lékaře, darování krve, svatba apod.). Zaměstnanci na dohody mimo pracovní poměr však nemají v těchto případech nárok na náhradu mzdy (čerpají tedy neplacené volno).

- V případě zaměstnanců pracujících na home-office se zavadí možnost výplaty paušální náhrady nákladů, které zaměstnanci v souvislosti s prací na home-office vznikají (náklady na energie a opotřebení vlastního vybavení). Pro rok 2023 je částka stanovena na 4,60 Kč za hodinu práce na home-office. Vyplacené náhrady jsou pro zaměstnance osvobozeným příjmem a pro zaměstnavatele daňovým nákladem. Další možností je vyplácet zaměstnanci prokázané skutečné náklady. Pokud zaměstnavatel nebude vyplácet zaměstnanci v souvislosti s prací na home-office žádné náhrady, je k tomu nutná písemná dohoda se zaměstnancem, který musí s nevyplácením náhrad souhlasit. Tuto dohodu je nutné uzavřít nejpozději před začátkem výkonu práce na home-office (u stávajících zaměstnanců potom do 1. listopadu 2023).

 

S účinností od 1. 1. 2024 je momentálně připravován tzv. konsolidační balíček, který byl 13. 10. 2023 schválen Sněmovnou. Aby byl balíček účinný musí jej ještě schválit Senát a podepsat prezident. Níže vycházíme ze znění schváleného Sněmovnou a upozorňujeme, že finální znění se může ještě lišit. Přehled změn není vyčerpávající, uvádíme pouze ty nejvýznamnější změny.

 

Daň z příjmů fyzických osob:

- Snížení hranice pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů ze 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy (1 451 664 Kč místo 1 935 552 Kč v roce 2023).

- Omezení uplatnění slevy na vyživovanou manželku pouze na případy, kdy pečuje o dítě do 3 let věku.

- Zrušení slevy na studenta a slevy za zaplacené školkovné, zrušení odpočtu z příspěvků odborové organizaci a za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

- Zavedeno osvobození jednotlivého druhu ostatních příjmů do výše 50 tis. Kč za rok. Do tohoto limitu bude nutné započítávat také příjmy, u nichž se ruší dosavadní osvobození jako jsou např. kurzové zisky, příspěvky na stavební spoření, výhry z tombol nebo hazardních her apod.

- Zavedení limitu osvobození příjmů z prodeje akcí a obchodních podílu, které splňují časové testy, na maximálně 40 mil. Kč. Tato změna je však odložena až na 1. 1. 2025. K tomuto datu bude umožněno přecenění nabývací ceny akcií a obchodních podílů, přičemž takto zjištěná cena bude moci být v budoucnu uplatněna jako daňový výdaj. 

 

Zaměstnanci:

- Sjednocení daňového režimu stravenek se stravenkovým paušálem. U zaměstnance se v obou případech bude jednat o osvobozený příjem do limitu 70 % stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin (107,1 Kč v roce 2023). Částka vyplacená nad tento limit bez ohledu na formu (stravenka, paušál) bude zdanitelným příjmem zaměstnance. U zaměstnavatele se bude jednat vždy o daňově uznatelný náklad bez ohledu na výše uvedený limit.

- Nově se zavádí osvobození drobného občerstvení na pracovišti, které nemá charakter snídaně, obědu nebo večeře (jedná se například o čerstvé ovoce, sušenky nebo chlebíčky). Osvobozeným příjmem zaměstnance budou také pracovní snídaně nebo obědy (pozor nikoliv však večeře!) s obchodními partnery. Pro zaměstnavatele se v obou případech jedná o nedaňový náklad.

- Zavadí se limit pro osvobození nepeněžních benefitů zaměstnanců v součtu ve výši ½ průměrné měsíční mzdy (20 162 Kč v roce 2023). Jedná se o roční limit, který se posuzuje jednotlivě u každého zaměstnavatele daného zaměstnance. Pokud má tedy zaměstnanec více zaměstnavatelů, počítá se limit zvlášť u každého zaměstnavatele. Částka benefitů nad uvedený limit je zdanitelným příjmem zaměstnance. Daňová uznatelnost nákladů zaměstnavatele je navázána na osvobození u zaměstnance. Pokud jsou benefity u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů, jedná se o daňově neuznatelný náklad zaměstnavatele. Naopak pokud jsou benefity u zaměstnance zdanitelným příjmem, jedná se o daňově uznatelný náklad zaměstnavatele.

- V případě dodaňování použití vozidla zaměstnavatele pro soukromé cesty zaměstnance se zavádí nová kategorie 0,25% pořizovací ceny vozidla u bezemisních vozidel, 0,5 % pořizovací ceny se použije u nízkoemisních vozidel, pro ostatní vozidla zůstává 1 % pořizovací ceny.

- Zrušení osvobození věcných darů při vyjmenovaných životních a pracovních výročích.

- Nově se bude z příjmů zaměstnance odvádět také nemocenské pojištění v sazbě 0,6 %.

 

Dohody o provedení práce:

Nově budou platit 2 limity pro odvod pojistného z dohod o provedení práce. První, který bude stejně jako dnes uplatňován u jednoho zaměstnavatele daného zaměstnance, bude stanoven jako 25 % průměrné měsíční mzdy (dnes 10 000 Kč, pro rok 2023 by se jednalo o částku 10 081 Kč). Druhým limit je 40 % průměrné mzdy z dohod o provedení práce u všech zaměstnavatelů daného zaměstnance (16 130 Kč v roce 2023). Pokud některý z těchto limitů bude překročen, podléhá příjem zaměstnance z dohody o provedení práce zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Každý zaměstnavatel bude do 20. dne následujícího měsíce předávat správě sociálního zabezpečení seznam zaměstnanců na dohodu o provedení práce a výši jejich příjmů. Na základě toho správa sociálního zabezpečení vyhodnotí, zda byl druhý z výše uvedených limitů překročen. Pokud ano, bude vyměřeno zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnavatel však bude hradit pouze část pojistného, kterou platí zaměstnavatel. Část pojistného, která je strhávána zaměstnanci bude správa sociálního zabezpečení vymáhat přímo po zaměstnanci. V této souvislosti se zavádí povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance, se kterým uzavřel dohodu o provedení práce, jaké má důsledky překročení limitu 40 % průměrné mzdy z příjmů z dohod o provedení práce od více zaměstnavatelů.

 

Pojistné OSVČ:

- Zvýšení vyměřovacího základu z 50 % základu daně na 55 % základu daně u zdravotního i sociálního pojištění.

- Postupné zvyšování minimálního vyměřovacího základu sociálního pojištění v následujících 3 letech vždy o 5 procentních bodů z 25 % průměrné mzdy na 40 % průměrné mzdy (v roce 2024 tedy bude minimální vyměřovací základ 30 % průměrné mzdy).

- Pro nové OSVČ bude v prvních 3 letech podnikání stále platit minimální vyměřovací základ ve výši 25 % průměrné mzdy. Za novou OSVČ se považuje taková, která během předchozích 20 let nepodnikala.

- Pro OSVČ, které si dobrovolně platí nemocenské pojištění, dochází ke zvýšení sazby o 0,6 procentního bodu z 2,1 % na 2,7 %.

 

Daň z příjmů právnických osob:

- Zvýšení sazby daně z 19 % na 21 %.

- Daňové náklady z pořízení osobních automobilů budou nově omezeny částkou 2 mil. Kč. Bude-li vstupní cena auta (včetně případného technického zhodnocení v dalších letech) vyšší než 2 mil. Kč, bude možné daňové odpisy nebo daňovou zůstatkovou cenu uplatnit maximálně do částky 2 mil. Kč. Podobně je omezena maximální výše nároku na odpočet DPH částkou 420 tis. Kč.

- Možnost uplatnění mimořádných odpisů (na 24 měsíců) u bezemisních vozidel (tj. elektromobilů) pořízených v letech 2024 až 2028.

- Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako dárku obchodním partnerům do 500 Kč.

- Možnost nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů. V takovém případě se kurzové rozdíly zdaňují až v okamžiku jejich realizace.

- Možnost výpočtu a platby daně v cizí měně, pokud tuto měnu poplatník používá ve svém účetnictví jako funkční měnu (vizte naše minulé upozornění).

 

Další změny:

- Sjednocení snížených sazeb DPH z 10 a 15 % na 12 %. Základní sazba DPH 21 % zůstává beze změny. Dochází k přeřazení některých položek mezi sazbami daně.

- Zvýšení sazeb daně z nemovitostí, rozšíření pravomocí obcí při stanovení místního koeficientu, zavedení valorizačního mechanismu sazeb daně v závislosti na inflaci.

- Zvýšení spotřebních daní z tabáku a alkoholu, zvýšení daně z hazardu.

4. 10. 2023

Účtování v jiných měnách

Jednou z novinek připravovaných v rámci konsolidačního balíčku od roku 2024 je možnost účtovat v jiné než české měně a v této měně také vypočítat a zaplatit daň z příjmů. Nově bude moci být účtováno nejen v českých korunách, ale také v eurech, americkém dolaru a britské libře.

Účetní jednotka, která splní požadavky pro použití cizí měny jako měny funkční, nemusí tuto měnu použít, a může se rozhodnout pro účely účetnictví používat stále českou měnu i přesto, že česká měna nebude její funkční měnou.

Navržené ukazatele pro posouzení funkční měny jsou následující:

-      podíl transakcí účetní jednotky provedených v dané měně vyšší než 50 %,

-      míra, jakou daná měna ovlivňuje ceny zboží a služeb účetní jednotky,

-      měna státu, jehož konkurenční prostředí a podmínky stanovené pro podnikání převážně ovlivňují ceny zboží a služeb účetní jednotky,

-      míra, jakou měna ovlivňuje mzdové a další náklady, které jednotka musí vynaložit při výrobě a prodeji zboží a poskytování služeb.

Splnění těchto podmínek bude muset účetní jednotka prokázat, ale přesná kritéria stále ještě nebyla stanovena.

Změna měny účetnictví bude povolena pouze k prvnímu dni účetního období. Pokud se účetní jednotka rozhodne pro euro, dolar nebo libru, bude možno se vrátit zpět ke koruně pouze v případě, že by se opět stala funkční měnou podle daných ukazatelů. Určitě nepůjde vrátit se zpět pouze na základě rozhodnutí účetní jednotky. Bude tedy nutno takový krok pořádně dopředu promyslet.

Smyslem této změny má být efektivnější vedení účetnictví díky snížení počtu přepočtů a vzniku kurzových rozdílů.

8. 9. 2023

Daň z příjmů

K 15.9.2023 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

21. 8. 2023

Daň z nemovitostí

Upozorňujeme klienty, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb s daní z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, že dne 31.8.2023 je splatná 1. splátka daně.

19. 7. 2023

Půjčka a obvyklý úrok.

Dnes bychom vás rádi informovali o důležitém rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 5 Afs 310/2019-49 (NSS), které se týkalo poměrně častého jevu, a to půjček mezi spojenými osobami a stanovení tzv. obvyklé výše úroku.

Ve sporu, který NSS rozhodoval, byl úspěšný finanční úřad, který obhájil, že jím stanovená úroková míra ve výši 15,19 - 17,19 % p.a. (!) odpovídala v daném případě obvyklé úrokové míře (jednalo se o úroky za rok 2013, kdy se např. 1M PRIBOR pohyboval kolem 0,2%).

Společnosti nepomohla ani argumentace, že průměrná ceníková úroková sazba spotřebitelských úvěrů několika největších českých bank činila v daném období 9,8 % p.a. Finanční úřad totiž v prvním kroku oslovil vybrané největší české banky s dotazem, s jakou úrokovou sazbou by za daných podmínek půjčky poskytly. Všechny banky odpověděly, že za daných podmínek by půjčky vůbec neposkytly. Finanční úřad tak oslovil znalce, který vypočetl obvyklou úrokovou sazbu ve výši 15,19 – 17,19 % p.a.

Kromě výše úrokové sazby společnost rozporovala, že jí poskytnuté půjčky spojeným fyzickým osobám byly klasifikovány jako spotřebitelské půjčky. Argumentovala, že pokud ve smlouvě nebyl sjednán účel půjčky, není možné dovozovat, že půjčka byla poskytnuta za účelem spotřeby. Podle soudu však platí, že pokud nebyl sjednán jiný účel půjčky, je nutné ji považovat za půjčku na spotřebu.

Kromě neúčelovosti úvěru měly na výši výsledné úrokové sazby podle soudu vliv především následující skutečnosti:

-  společnost si neověřila bonitu dlužníků

-   půjčky nebyly nijak zajištěny

-  nebyly sjednány průběžné splátky půjčky, ale půjčky včetně úroků byly splatné jednorázově po skončení doby půjčky (9 – 10 let)

Všechny výše uvedené skutečnosti měly vliv na to, že obvyklá úroková míra byla v tomto případě značně vyšší než úroková sazba, za kterou banky běžně poskytovaly spotřebitelské úvěry.

Statistiky ČNB nebo ceníkové nabídky bank jsou tak pouze výchozím bodem, ze kterého lze při stanovení obvyklé úrokové míry vycházet. Nutné je ale také zohlednit konkrétní sjednané podmínky každé půjčky. Potřeba je také správně vyhodnotit, o jaký typ půjčky se jedná vzhledem k účelu půjčky sjednaném ve smlouvě.

17. 7. 2023

Milostivé léto

Vážení klienti,

dnes bychom Vás rádi informovali o Milostivém létu v oblasti daní. Akce Milostivé léto III navazuje na předchozí dvě Milostivá léta a tentokrát umožňuje zbavit se dluhů na příslušenství daně spravované Finanční nebo Celní správou ČR. Konkrétně je možné odpustit úrok z prodlení, úrok z posečkané částky, penále, pokutu za opožděné podání daňového přiznání a náklady řízení včetně exekučních nákladů. Další pokuty (jako například pokuty za nepodání kontrolního hlášení) prominout nelze. Prominout také nelze příslušenství daně, které je vymáháno soudním exekutorem (bylo možné jej prominout v předchozích Milostivých létech) nebo příslušenství vymáhané podle zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek. Aby se předešlo spekulacím s neplacením příslušenství daně v době, kdy bylo zvažováno spuštění Milostivého léta v daňové oblasti, bude možné prominout pouze příslušenství daně vzniklé do 30. září 2022.

Podmínkou odpuštění příslušenství daně je uhrazení dlužné daně, ke které se promíjené příslušenství vztahuje, do 30. listopadu 2023. Pokud je dluh na dani vyšší než 5 000 Kč, je možné na základě žádosti rozložit úhradu dlužné daně do dvanácti měsíčních splátek, přičemž první splátka musí být uhrazena také do 30. listopadu 2023. Druhou podmínkou je podání žádosti o odpuštění příslušenství daně v období od 1. července do 30. listopadu 2023. Žádat o prominutí příslušenství daně mohou podat pouze fyzické osoby. Na právnické osoby se možnost prominutí příslušenství daně nevztahuje.

Součástí zákona je i odpuštění nedoplatků na samotné dani. Odpuštěny budou bagatelní dluhy fyzických i právnických osob (vzniklé před 30. zářím 2022), které na jednotlivé dani nepřesahují 200 Kč, resp. 30 Kč na dani z nemovitostí, pokud zároveň celková částka takto odpuštěných dluhů jednoho subjektu u jednoho správce daně nepřesahuje 1 000 Kč. Odpuštění těchto dluhů je automatické a není třeba o něj žádat.

Kromě odpuštění dluhů na dani, bylo schváleno také odpuštění dluhů na příslušenství k pojistnému na sociálním pojištění evidovaných u správy sociálního zabezpečení, a to za obdobných podmínek, za kterých jsou odpuštěny dluhy na příslušenství daně. Zákon také dává možnost obcím schválit vyhlášku, kterou by prominuly nedoplatky na místních poplatcích.

3. 6. 2023

Daň z příjmů

Dne 15.6. je splatná čtvrtletní, resp. pololetní záloha na daň.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

15. 5. 2023

Daň z nemovitých věcí

Do 31.5.2023 je splatná daň z nemovitých věcí týkající se poplatníků, kteří neprovozují zemědělskou výrobu a nepodnikají v oblasti chovu ryb. Splatnost daně se odvíjí od výše konečné daňové povinnosti. Pokud je překročena hranice 5 000 Kč za zdaňovací období, je možné ji uhradit ve dvou splátkách. První nejpozději do 31.5.2023, kdy je splatná i celá daň, pokud nepřevýší 5000 Kč.

Správci daně rozesílají většinou složenky s informací o výši daně a ve stále větší míře posílají tyto informace i do datových schránek.

22. 3. 2023

Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů

Upozorňujeme, že platí pro poplatníky, kteří mají zdaňovací období kalendářní rok, tj. od 1.1.2022 do 31.12.2022. Pro poplatníky s hospodářským rokem, případně v některých speciálních případech, se na nás v případě zájmu obraťte.

1. Základním termínem je dle § 136 daňového řádu 3. duben 2023. Tento termín platí pro všechny poplatníky (s výjimkou poplatníků, kteří podléhají povinnému auditu), pokud nepodají daňové přiznání po 3. 4. 2023 některým z níže uvedených způsobů. Pokud tedy podá poplatník daňové přiznání některým z níže uvedených způsobů v odstavcích 2 nebo 3 do 3. 4. 2023 (včetně), tak i pro něj platí základní termín do 3. 4. 2023.

2. Pokud bude daňové přiznání podáno elektronicky, prodlužuje se lhůta do 2. května 2023.  Za elektronické podání se považuje podání prostřednictvím datové schránky, aplikace EPO s ověřenou identitou, se zaručenou identitou nebo uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím daňové informační schránky nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem.

3. Pokud má společnost povinný audit nebo daňové přiznání podává daňový poradce, lhůta se prodlužuje do 3. července 2023. Daňový poradce ale musí podat přiznání nejdříve po 3. dubnu 2023. Pokud by ho podal v zastoupení poplatníka dříve, platí lhůta do 3. dubna 2023, vizte též naši informaci v odstavci 1.

Daň vypočtená v daňovém přiznání je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání.

6. 3. 2023

Daň z příjmů

K 15.3.2023 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

Poslední novinky
15. 7. 2024

Zákon o účetnictví

Stručně změny platné už od 1.1.2024.
10. 6. 2024

Daň z příjmů

Splatnost zálohy na daň.
14. 5. 2024

Daň z nemovitostí

Splatnost daně.
7. 3. 2024

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha.
archiv
© Copyright 2024 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX