Cs En De

Novinky

12. 8. 2021

Daň z nemovitých věcí

Upozorňujeme klienty, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb s daní z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, že dne 31.8.2021 je splatná 1. splátka daně.

2. 7. 2021

Silniční daň

Dnes bychom Vás rádi upozornili na splatnost čtvrtletní zálohy na silniční daň dne 15. 7. 2021. Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

2. 6. 2021

Daň z příjmů

Dne 15.6. je splatná čtvrtletní, resp. pololetní záloha na daň.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

24. 5. 2021

Daň z nemovitých věcí

Do 31.5.2021 je splatná daň z nemovitých věcí týkající se poplatníků, kteří neprovozují zemědělskou výrobu a nepodnikají v oblasti chovu ryb. Splatnost daně se odvíjí od výše konečné daňové povinnosti. Pokud je překročena hranice 5 000 Kč za zdaňovací období, je možné ji uhradit ve dvou splátkách. První nejpozději do 31.5.2021, kdy je splatná i celá daň, pokud nepřevýší 5000 Kč.

9. 4. 2021

Silniční daň

Dne 15.4.2021 je splatná záloha na silniční daň za 1. čtvrtletí 2021.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

Pokud by vám současná pandemická situace neumožňovala zálohu vlivem nedostatečného cash flow uhradit a splňujete podmínky pro její prominutí, můžete oznámit správci daně, že patříte mezi vybrané daňové subjekty s tím, že se na vás vztahuje rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události ze dne 21. 12. 2020 zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 38/2020, kterým byla vybraným daňovým subjektům při splnění podmínek uvedených v rozhodnutí záloha na daň silniční splatná dne 15. 4. 2021 prominuta.

 

 

31. 3. 2021

Aprílové povinnosti

Datum 1.4.2021 je termín pro podání přiznání k silniční dani za rok 2020 a pro její doplacení, pokud jste využili možnost splnit tyto povinnosti po zákonném termínu bez sankce.

Stejný den je termín pro podání přiznání k dani z příjmů OSVČ a doplacení daně, pokud nebude využito možnost podat přiznání a doplatit daň v pozdějším termínu do 3.5.2021 bez sankce, případně služeb daňového poradce. Stejně tak musí být podáno oznámení osvobozených příjmů fyzických osob obdržených v roce 2020, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč; pro fyzické osoby podávající daňové přiznání je lhůta shodná s lhůtou pro podání daňového přiznání, pokud není využita možnost podání do 3.5.2021 bez sankcí.

Dále je tento aprílový termín posledním dnem pro podání přiznání k dani z nemovitostí za rok 2020, pokud byla využita možnost podat přiznání po řádném termínu bez sankcí.

8. 3. 2021

Daň z příjmů

K 15.3.2021 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

15. 2. 2021

Paušální daň

Připomínáme těm z vás, kteří se rozhodli využít institut paušální daně a splňují podmínky pro jeho aplikaci, že 22.2.2021 je splatná paušální záloha za leden a únor.

11. 2. 2021

Novela Zákona o obchodních korporacích

Vážení klienti,

dnes se naše upozornění netýká přímo daní nebo účetnictví.

Od 1.1.2021 platí rozsáhlá novela Zákona o obchodních korporacích, a i když se její vliv projeví spíše jen v našich auditorských zakázkách, rádi bychom připomenuli některé oblasti, kterých se změny také týkají. Jde např o:

o        rušení funkce statutárního ředitele (velmi důležité zejména v případě společností, kde není statutární ředitel současně členem správní rady. V tom případě totiž není od 1. ledna 2021 oprávněn zastupovat společnost).

o          změny pro právnické osoby, které jsou členy voleného orgánu obchodního korporace

o          změny u zákazů konkurenčního jednání

o          zpřísnění bilančního testu v případě vyplácení záloh na podíl na zisku

o          nová pravidla pro Zprávu o vztazích

o          smlouvu o výkonu funkce a její schválení valnou hromadou

o          zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií

o          vymezení oprávnění valné hromady

Novela nabyla účinnosti 1.1.2021, ale ne všechny změny se musí provést do konce roku. Některé ale ano, a to třeba i s účinností zpětně od 1.1. 2021, proto se musí věnovat velká pozornost přechodným ustanovením. Zvažte, zda podrobit celkové revizi aktuální znění vašich společenských smluv, resp. stanov, aby byla vyloučena možnost, že by některá ustanovení mohla přestat s účinností novely platit.

4. 2. 2021

Daňová ztráta nově

Novelou zákona (zákon č. 299/2020 Sb.) dochází k rozšíření možnosti uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, a to nově také na dvě zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, ve kterém daňová ztráta vznikla. Poprvé lze zpětně uplatnit ztrátu, která vznikla ve zdaňovacím období, které skončilo po 30. červnu 2020 (nejčastěji tedy ztrátu vzniklou za kalendářní rok 2020).

Pokud tedy vznikne za zdaňovací období roku 2020 daňová ztráta, je možné o tuto ztrátu snížit základ daně i za zdaňovací období roků 2018 a 2019 (nejen v následujících letech až do roku 2025, jak platilo před novelou), a to prostřednictvím dodatečných přiznání. Není stanoveno, v jakém poměru se má zpětně uplatňovaná ztráta rozdělit mezi předešlá období, toto je v kompetenci daňového subjektu. V případě, že by vznikl z vyměřených dodatečných přiznání vratitelný přeplatek, lze o jeho vrácení požádat správce daně. Výše takto uplatnitelné daňové ztráty je omezena částkou 30 mil. Kč.

Spolu se zpětným uplatněním daňové ztráty obsahuje novela také možnost vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně ve zdaňovacích obdobích následujících po obdobích, za které byla daňová ztráta stanovena. Pak by šla uplatnit pouze zpětně a díky tomuto kroku by došlo k podstatnému zkrácení lhůty pro stanovení daně, jelikož se na dobu následujících pěti let již v takovém případě neaplikuje speciální ustanovení o prodloužené prekluzivní lhůtě. Pokud např. kladné daňové základy za roky 2018 a 2019 převyšují dosaženou ztrátu za rok 2020, uplatní se tato daňová ztráta formou dodatečných přiznání a současně se daňový subjekt vzdá práva na uplatnění daňové ztráty po roce 2020. S koncem prekluzivní lhůty pro rok 2020 jsou pak prekludovány i roky 2018 a 2019. Pokud se však daňový subjekt nevzdá práva na uplatnění daňové ztráty, standardně se aplikuje prekluzivní lhůta, která je stanovena speciálně zákonem o daních z příjmů. Upozorňujeme, že vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty nelze vzít zpět. Vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty je možné pouze ve lhůtě pro přiznání daňového přiznání za rok, v němž ztráta vznikla. Dodatečně se tohoto práva nelze vzdát.

 

Zpětné uplatnění očekávané daňové ztráty

Pouze v případě prvního zdaňovacího období, které skončilo po 30. červnu 2020 (nejčastěji tedy kalendářní rok 2020) je možné zpětně uplatnit i částku v předpokládané výši očekávané budoucí ztráty zpětně za bezprostředně předcházející (jedno) zdaňovací období. V případě očekávané ztráty za rok 2020, je možné očekávanou daňovou ztrátu uplatnit tedy pouze za zdaňovací období roku 2019, a to opět prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Lze tak získat finanční prostředky dříve, než bude uzavřen rok 2020 a sestaveno daňové přiznání, k čemuž bude docházet standardně až následující rok 2021. Po stanovení skutečné daňové ztráty, která bude stanovena na základě řádně podaného daňového přiznání za rok 2020, může daňový subjekt postupovat dle ustanovení upravujících zpětné uplatnění daňové ztráty, tj. daňovou ztrátu bude možné uplatnit za dvě předcházející zdaňovací období.

Pokud by byla očekávaná daňová ztráta nadhodnocena oproti skutečně vykázané daňové ztrátě, byl by daňový subjekt povinen vedle opětovného podání dodatečného daňového přiznání také uhradit nedoplatek na dani z příjmů a s ním i související úroky z prodlení.

 

Poslední novinky
16. 1. 2022

Sbírka listin

Nová možnost zveřejňování účetní závěrky.
13. 1. 2022

Silniční daň a daň z nemovitých věcí

Lednové povinnosti.
6. 1. 2022

Oznámení o vyplacených částkách.

Vyplácení částek daňovým nerezidentům.
16. 12. 2021

Nová minima u pojištění

Změny zdravotního a sociálního pojištění.
archiv
© Copyright 2022 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX