Cs En De

Novinky

16. 1. 2020

Silniční daň a daň z nemovitostí

31.1.2020 je termín pro podání přiznání k dani z nemovitostí za rok 2020. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena či doměřena v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. V případě nejasností nebo dotazů vám je rádi zodpovíme.
 

Ve stejném termínu musí být podáno přiznání k silniční dani za rok 2019 a daň doplacena. Pokud budete potřebovat pomoci se sestavením tohoto přiznání, budeme potřebovat kopie velkých technických průkazů a přehled zaplacených záloh.

18. 12. 2019

Sociální a zdravotní pojištění

V roce 2020 se pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zvýší výše minimální zálohy na sociální pojištění z dosavadních 2 388 Kč na 2 544 Kč.

Novou výši zálohy na sociální pojištění v roce 2020 musí OSVČ začít platit nejpozději od měsíce, ve kterém podaly přehled o příjmech a výdajích za rok 2019.

 

Také výše minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ vzroste v roce 2020, a to z 2 208 Kč na 2 352 Kč.

Úhrada zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ musí proběhnout do 8. dne následujícího měsíce, tedy za lednovou zálohu ve výši 2 352 Kč musíte uhradit  nejpozději do 8. února 2020.

10. 12. 2019

Prosincové povinnosti

16.12.2019 je splatná záloha na silniční daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

Ve stejný termín je splatná čtvrtletní, resp. pololetní záloha na daň z příjmů.

Pokud neznáte výši záloh, které máte platit, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

22. 11. 2019

Daň z nemovitých věcí

Dne 2.12. je datum splatnosti druhé splátky u poplatníků, jejichž daňová povinnost převyšuje 5000 Kč a rozhodli se ji zaplatit ve splátkách. Pokud budete potřebovat poradit s číslem bankovního účtu finančního úřadu nebo vypočítat výši splátky, obraťte se na nás.
2. 10. 2019

Silniční daň

15.10.2019 je splatná záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

 

10. 9. 2019

Daň z příjmů

Dne 16.9.2019 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

28. 8. 2019

Nová oznamovací povinnost

Dnes bychom Vás rádi informovali o nové povinnosti podávat oznámení o příjmech vyplácených daňovým nerezidentům.
 

Tato povinnost platí nově od 1. 4. 2019 a nahrazuje dřívější Hlášení k dani vybírané srážkou z příjmů vyplacených daňovým nerezidentům. Rozdíl oproti dřívější úpravě je v tom, že kromě příjmů vyplácených daňovým nerezidentům, ze kterých je vybírána daň srážkou, podléhají oznamovací povinnosti nově také příjmy vyplácené daňovým nerezidentům, které jsou od daně osvobozeny nebo, které nepodléhají v České republice zdanění, protože tak stanoví příslušná mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění. 

Pro příjmy do 100 000 Kč, které jsou osvobozeny od daně nebo nejsou v ČR zdaněny, protože tak stanoví příslušná mezinárodní smlouvy, platí výjimka z oznamovací povinnosti. Výplatu takového příjmu daňovému nerezidentovi, stejně jako výplatu příjmu ze závislé činnosti, který podléhá srážkové dani (typicky tedy příjmy z HPP nebo DPČ do 3 000 Kč nebo příjmy z DPP do 10 000 Kč), není nutné oznamovat.
 

Oznámení o výplatě příjmu daňovému nerezidentovi se podává ve lhůtě, ve které je splatná daň z tohoto příjmu nebo ve kterém by byla daň splatná, pokud by tento příjem nebyl osvobozen od daně nebo nepodléhal zdanění v ČR na základě příslušné mezinárodní smlouvy (zpravidla tedy do konce 3 měsíce následující po výplatě příjmu, ale v konkrétním případě se může jednat i o jiný termín). Oznámení se podává na zveřejněném tiskopise a pro poplatníky, kteří mají zřízenou datovou schránku, platí povinnost jej podávat elektronicky. Nesplnění oznamovací povinnosti může být sankcionováno pokutou až do výše 500 000 Kč.

26. 8. 2019

Daň z nemovitých věcí

Upozorňujeme, že pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, je dne 2.9.2019 splatná 1. splátka daně.

7. 7. 2019

Silniční daň

Dne 15.7.2019 je splatná čtvrtletní záloha na silniční daň.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

29. 5. 2019

Daň z příjmů

Dne 17.6.2019 je splatná čtvrtletní a pololetní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká, nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

Poslední novinky
1. 7. 2020

Silniční daň

Splatnost čtvrtletní zálohy.
11. 6. 2020

Liberační balíček III

Další úlevy v daňové oblasti.
4. 6. 2020

Daň z příjmů

Červnová záloha
6. 4. 2020

Silniční daň

Splatnost dubnové zálohy.
archiv
© Copyright 2020 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX