Cs En De

Novinky

26. 8. 2020

Zálohy sociální a zdravotní pojištění

V srpnu končí možnost neplatit zálohy na sociální a zdravotní pojištění (kromě platby nemocenského pojištění dobrovolně pojištěných OSVČ, která přerušena nebyla a povinnost placení trvala i v době od března do srpna). Nezapomeňte tedy v září obnovit platby záloh na zdravotní a sociální pojištění ve výši, která vám vyšla na základě podaných přehledů za rok 2019.

 

Ve vyúčtování za rok 2020 vám pak bude zcela odpuštěno pojistné na zdravotní a sociální pojištění ve výši minimálních měsíčních záloh za období 6 měsíců (od března do srpna). Pokud platíte víc než minimální zálohy, doplatíte ve vyúčtování za rok 2020 za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020.

24. 8. 2020

Daň z nemovitostí

Upozorňujeme poplatníky, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb s daní z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, že dne 31.8.2020 je splatná 1. splátka daně.

 

Z důvodu mimořádné situace v důsledku šíření nákazy koronavirem byla obcím dána možnost osvobodit obecně závaznou vyhláškou nemovitosti na území obce od daně z nemovitostí až na dobu 5 let. Osvobození může obec schválit zpětně i na rok 2020. Nárok na osvobození je nutné uplatnit v daňovém přiznání. Ověřte si tedy prosím, zda se vás to případně týká.

17. 8. 2020

Daň z příjmů

18.8.2020 je zásadním datem pro vypořádání povinností vůči státu z hlediska daně z příjmů.

Jde o využití bezsankčních možností v případě:

- podání daňového přiznání k dani z příjmů 

- doplacení daně z příjmů

- podání oznámení o osvobozených příjmech fyzické osoby podle § 38v

 

 

1. 7. 2020

Silniční daň

Dnes bychom Vás rádi upozornili na splatnost čtvrtletní zálohy na silniční daň dne 15. 7. 2020. Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

 

Na základě přijatých opatření z důvodu šíření nákazy koronavirem dochází k odpuštění úroku z prodlení při pozdní platbě i této zálohy, pokud bude uhrazena nejpozději do 15. 10. 2020.  

 

Připomínáme a upozorňujeme, že se ale nejedná o zrušení povinnosti tuto zálohu hradit (stejně jako v případě dubnové zálohy nebo např. platby daně z příjmů za rok 2019), ale dochází pouze k prominutí penále z pozdní úhrady těchto plateb. Jde tedy defacto o nepenalizované porušení zákona, což může mít vliv do budoucna v případech, kdy je automatický nárok na prominutí sankce při prvním porušení. Nebo v případě poplatníků, kterým bylo povoleno splácet daň ve splátkách za podmínky, že nedojde z jejich strany k žádnému porušení zákona.

 

Je samozřejmě možné, že na to finanční správa bude pohlížet benevolentněji, ale najisto s tím počítat nelze.

 

 

11. 6. 2020

Liberační balíček III

Nejvýznamnějším opatřením je odpuštění penále za pozdní podání přiznání k dani z příjmu a úroků z prodlení za pozdní úhradu daně z příjmů, pokud k podání daňového přiznání a úhradě daně dojde do 18. 8. 2020. Uvedené opatření se týká jak daňových subjektů s řádným termínem pro podání přiznání do 1. 7. 2020, tak i daňových subjektů s řádným termínem pro podání přiznání do 1. 4. 2020. Uvedené opatření se však netýká daňových subjektů, které jsou registrovány u Specializovaného finančního úřadu. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud bude daňové přiznání podáno nebo daň zaplacena později než 18. 8. 2020 bude případná sankce uplatněna za celé období od řádného termínu pro podání daňového přiznání a úhradu daně tj. od 1. 7. 2020 resp. od 1. 4. 2020. V případě termínu pro podání přehledů na zdravotní a sociální pojištění stále zůstává v platnosti dříve přijatý odklad termínu do 3. 8. 2020 pro všechny subjekty bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou zastoupeny daňovým poradcem.

 

Spolu s prodloužením termínu pro odpuštěním penále a úroků z prodlení u řádného přiznání k dani z příjmů dochází nově i k odpuštění penále a úroků z prodlení i v dalších situacích, které byly původně opomenuty. Konkrétně se jedná o oznámení o osvobozených příjmech a o dodatečné daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, pokud v běžném zdaňovacím období došlo ke změně ve způsobu uplatňování výdajů (např. z paušálních na skutečné). Pokud oznámení o osvobozených příjmech nebo dodatečné daňové přiznání bude podáno do 18. 8. 2020, tak jsou prominuty související sankce.

 

Dále byla přijata tato opatření:

Odpuštění penále za pozdní podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a úroků z prodlení za pozdní úhradu daně z nabytí nemovitých věcí, pokud termín pro podání přiznání k dani z nabytí spadá do období od 31. 3. 2020 do 30. 11. 2020 a přiznání bude podáno a daň bude uhrazena do 31. 12. 2020. Do této doby by již mělo být schváleno připravované zrušení daně z nabytí nemovitostí a daňové subjekty tak již budou mít jistotu, zda zrušení daně z nabytí dopadá i ně, pokud se této možnosti rozhodnou využít.


Odpuštění pokuty za pozdní podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Pro odpuštění této pokuty však vyúčtování muselo být podáno nejpozději do 31. 5. 2020.


Prodloužení doby po kterou jsou odpuštěny správní poplatky u vybraných žádostí (např. žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, apod.). Původně byly správní poplatky prominuty u žádostí podaných v období od 12. 3. 2020 do 31. 7. 2020, nově budou správní poplatky prominuty u žádostí podaných až do 31. 12. 2020.


Nově je automaticky bez žádosti prominut úrok z prodlení nebo úrok z posečkání u těch daňových subjektů, kterým bylo na základě individuální žádosti povoleno posečkání daně nebo rozložení její úhrady na splátky. Prominut je úrok z prodlení a úrok z posečkání, který vzniknul v období od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020.


Prodloužení doby po kterou je prominuta daň z přidané hodnoty při bezúplatném dodání vyjmenovaných ochranných prostředků (např. roušky, obličejové štíty, gumové rukavice, apod.), lékařských přístrojů (např. teploměry, plicní ventilace, apod.) a dezinfekčních prostředků, jakož i surovin pro jejich výrobků (např. lihové roztoky, apod.). Původně byla DPH prominuta pouze po dobu vyhlášení nouzového stavu tj. do 17. 5. 2020, nově však bude DPH při bezúplatném dodání prominuta také v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.
 

4. 6. 2020

Daň z příjmů

Dne 15. 6. 2020 je řádný termín splatnosti zálohy na daň z příjmů. Nicméně v důsledku přijatých opatření z důvodu šíření nákazy koronavirem došlo na základě rozhodnutí Ministerstva financí k úplnému prominutí povinnosti hradit zálohu na daň z příjmů splatnou dne 15. 6. 2020. Výše uvedenou zálohu tedy není nutné hradit a její neuhrazení není spojeno s žádnými sankcemi.

Týká se to ale pouze těch z vás, kteří mají jako zdaňovací období kalendářní rok. Pokud má společnost jako zdaňovací období např. hospodářský rok,  plošné prominutí záloh se jí netýká. V takovém případě lze zálohu prominout pouze na základě individuálně podané žádosti.

 

6. 4. 2020

Silniční daň

Dnes bychom Vás rádi upozornili na splatnost zálohy na silniční daň. Dne 15. 4. 2020 je řádný termín splatnosti zálohy na silniční daň. Nicméně na základě přijatých opatření z důvodu šíření nákazy koronavirem je možné tuto zálohu, stejně jako zálohu splatnou k 15. 7. 2020, uhradit až do 15. 10. 2020. Pokud tyto zálohy budou zaplaceny nejpozději do 15. 10. 2020, nebude na základě rozhodnutí Ministerstva financí z pozdní úhrady těchto záloh vyměřen úrok z prodlení.

1. 4. 2020

Program Antivirus

Jak jsme už avizovali, program Antivirus byl včera projednán vládou a došlo v něm oproti návrhu k výrazným změnám. Podstatou tohoto programu je částečná kompenzace mzdových nákladů zaměstnanců za dobu překážek vyvolaných karanténou a mimořádnými či krizovými opatřeními v souvislosti se šířením nemoci COVID-19

 Nově bude stát pokrývat zaměstnavatelům určitým procentem vyplacené náhrady mezd zaměstnancům v minimální zákonné výši včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění, kterým vyplacené náhrady podléhají. Příspěvky se vyplácení v následující výši

80 % vyplacené minimální zákonné náhrady v případě, že je zaměstnanec v nařízené karanténě nebo v situaci, kdy došlo k uzavření provozu na základě nařízení vlády. Maximální částka je 39 000 Kč za měsíc za 1 zaměstnance
60 % vyplacené minimální zákonné náhrady v případě nepřítomnosti významné části zaměstnanců, snížení odbytu nebo nedostatku vstupů (potíže se zásobováním). Maximální částka je 29 000 Kč za měsíc za 1 zaměstnance
Příspěvek je možné čerpat za období po 12. 3. 2020 (vyhlášení nouzového stavu) zatím pouze do konce dubna, ale podle vývoje aktuální situace je připravováno prodloužení programu.

Příspěvek lze čerpat pouze na zaměstnance, kterému není dána výpověď, není ve výpovědní době a který je účasten nemocenského pojištění (nelze tedy na zaměstnance na DPČ a DPP s nízkými příjmy, které nezakládají účast na nemocenském pojištění). Podmínkou vyplacení příspěvku je, že zaměstnavatel žádným způsobem neporušuje pracovněprávní předpisy, zaměstnancům přiznává náhrady výdělku minimálně v zákonné výši a tyto náhrady byly zaměstnancům skutečně vyplaceny.

Administrativní postup podávání žádostí zůstává stejný, veškerá komunikace s Úřadem práce však bude probíhat pouze elektronicky. Nejprve je tedy nutné uzavřít s Úřadem práce písemnou dohodu. Pro uzavření této dohody nově postačí pouze uvedení identifikačních údajů zaměstnavatele a doložení vlastnictví bankovního účtu, na který si budete přát příspěvek vyplácet. Při samotném podání žádosti o příspěvek (vyúčtování) se existence překážek v práci a výše vyplacených náhrad dokládá pouze čestným prohlášením zaměstnavatele. Nově se má za to, že překážka v práci vznikla z důvodu nákazy koronavirem, pokud Úřad práce nezjistí (neprokáže) opak. Zaměstnavatel tedy tuto skutečnost nemusí prokazovat.

Zda byly splněny podmínky pro výplatu příspěvku se poté bude u vybraných subjektů ověřovat následnou kontrolou, při které musí být zaměstnavatel připraven předložit pracovní smlouvy příslušných zaměstnanců, mzdové listy, evidenci docházky, výpočet náhrad mzdy, bankovní výpisy s úhradou náhrad apod. Pokud nebudou splněny podmínky pro výplatu příspěvku, může jej Úřad práce zpětně odejmout.

Uzavírat dohody s Úřadem práce bude možné od pondělí 6. 4. 2020. Příslušnou webovou aplikaci by měl Úřad práce zprovoznit nejpozději do pátku 3. 4. 2020.

30. 3. 2020

Hlášení o osvobozených příjmech

Rádi bychom vás upozornili, že pro povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech nad 5 mil. Kč stále zůstává v platnosti zákonný termín pro podání tohoto oznámení. Pokud jste v roce 2019 dosáhli příjmu, který je osvobozen od daně z příjmů a který je zároveň vyšší než 5 mil. Kč, máte povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech v termínu pro podání přiznání k dani z příjmů, tj. do 1. 4. 2020, příp. pokud jste k podání a zpracování přiznání zmocnili daňového poradce do 1. 7. 2020.

 

Jak jsme vás informovali již v předchozím upozornění, nedošlo totiž k posunutí termínu pro podání daňových přiznání (jak je někdy mylně interpretováno v médiích), ale došlo pouze k odpuštění pokuty za pozdní podání daňového přiznání a úroků z prodlení. Termín pro podání hlášení o osvobozených příjmech proto tedy stále zůstává do 1. 4. 2020 (pokud jste nezplnomocnili k podání daňového přiznání daňového poradce) a pozdní podání tohoto oznámení může být sankciováno, jelikož k odpuštění pokut v tomto případě zatím nedošlo. Je možné, že v budoucnu budou odpuštěny i tyto sankce, ale zatím nic takového není schváleno.

25. 3. 2020

Aktualizované daňové úlevy

Všechna zaslaná opatření z našeho minulého upozornění zůstávají v platnosti. Ke změně dochází u termínu pro podání přehledů OSVČ na zdravotní pojištění (viz úlevy uvedené níže). Pro podáním přehledů OSVČ na sociálním pojištění však stále zůstává v platnosti termín do 4. 5. 2020, přičemž ČSSZ uvedla, že zvažuje zavedení vhodných úlev a opatření.

Již platné úlevy na základě rozhodnutí Ministra financí:

a) Plošné prominutí zálohy na daň z příjmů pro fyzické i právnické osoby splatné k 15. 6. 2020. O prominutí zálohy není nutné žádat, jsou prominuty automaticky všem poplatníkům.

b) Prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a úroků z prodlení v případě pozdní úhrady daně z nabytí nemovitých věcí, pokud povinnost podat daňové přiznání vznikne v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020 a přiznání bude podáno a daň uhrazena nejpozději do 31. 8. 2020.

 

Připravované úlevy, jejichž zavedení je podmíněno novelou zákona:

Včera byla všechny níže uvedené úlevy schváleny Poslaneckou sněmovnou, dnes probíhá schvalování v Senátu, dále je ještě nutný podpis prezidenta republiky a vyhlášení novel ve Sbírce zákonů.

a) Posunutí lhůty pro podání přehledů OSVČ na zdravotní pojištění do 3. 8. 2020. Zároveň až do dne 21. 9. 2020 nevzniká penále z pozdní úhrady nedoplatku na pojistném. Do tohoto data tedy bude možné uhradit doplatek pojistného na zdravotní pojištění bez sankcí.

b) Prominutí povinnosti OSVČ platit zálohy na zdravotní pojištění a sociální pojištění (s výjimkou nemocenského pojištění, které není pro OSVČ povinné) po dobu 6 měsíců od března do srpna 2020. Pokud jste již uhradili březnovou zálohu, tak tato úhrada bude automaticky započtena na zálohu splatnou v září.

c) V rámci ročního zúčtování za rok 2020 odpuštění odvodů pojistného na zdravotní pojištění a sociální pojištění (s výjimkou nemocenského pojištění) ve výši 6 minimálních záloh na pojistné, jedná se o částku 2 352 Kč za měsíc u zdravotního pojištění, u sociálního pojištění se jedná o částku 2 544 Kč za měsíc v případě hlavní činnosti a 1 018 Kč v případě vedlejší činnosti.

d) Možnost zpětného uplatnění ztráty z daně z příjmů za rok 2020, proti základům daně za roky 2018 a 2019 a to formou dodatečných daňových přiznání.

e) Pozastavení EET po dobu nouzového stavu a dalších následujících tří měsíců. Po tuto dobu nebude nutné evidovat tržby v elektronické evidenci. De facto to rovněž znamená odložení 3. a 4. fáze EET, která měla začít 1. 5. 2020.

O dalším vývoji schvalování těchto opatření Vás budeme informovat.

 

V souvislosti se šířením nákazy koronavirem jsou zaváděna opatření i v jiných než daňových oblastech. Jedná se například o rozšíření výplaty ošetřovného (pro podrobnosti doporučujeme sledovat web MPSV), poskytnutí záruk za komerční úvěry (pro podrobnosti doporučujeme sledovat web Českomoravské záruční a rozvojové banky) nebo možnost posílat bezplatně zprávy datovou schránkou i mezi soukromými subjekty.

 

 

 

Poslední novinky
25. 1. 2021

Daň silniční a z nemovitostí

Termíny přiznání a platby daně.
14. 1. 2021

Novela od 2021

Změny v dani z příjmů.
8. 1. 2021

Daň silniční a z nemovitých věcí

Posuny termínů.
4. 1. 2021

Zdravotní pojištění OSVČ

Vyšší minimální záloha od 2021.
archiv
© Copyright 2021 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX