Cs En De

Novinky

19. 12. 2022

Minimální zálohy pro OSVČ

Vážení klienti,
také v příštím roce dojde ke zvýšení minimálních záloh pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na zdravotní a sociální pojištění.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění bude činit 2 722 Kč (zvýšení o 95 Kč z dosavadních 2 627 Kč). Nová minimální výše zálohy se použije již při platbě zálohy za měsíc leden. Lednová záloha je splatná nejpozději do 8. 2. 2023. V případě, že již nyní platíte vyšší zálohu, než je stanovené minimum pro rok 2023, nedochází od 1. 1. 2023 ke změně výše zálohy.

Minimální výše zálohy na sociální pojištění v případě hlavní činnosti bude činit 2 994 Kč (zvýšení o 153 Kč z dosavadních 2 841 Kč). V případě vedlejší činnosti bude minimální výše záloh činit 1 178 Kč (zvýšení o 41 Kč z dosavadních 1 137 Kč).  U sociálního pojištění však nedochází ke zvýšení minimální zálohy již od 1. 1. 2023, ale nová výše zálohy je platná až od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2022.

2. 12. 2022

Daň z příjmů

15.12.2022 je splatná čtvrtletní, resp. pololetní záloha na daň z příjmů.

Pokud neznáte výši záloh, které máte platit, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme

14. 11. 2022

Daň z nemovitých věcí

30.11. je datum splatnosti druhé splátky u poplatníků, jejichž daňová povinnost převyšuje 5000 Kč a rozhodli se ji zaplatit ve splátkách. Pokud budete potřebovat poradit s číslem bankovního účtu finančního úřadu nebo vypočítat výši splátky, obraťte se na nás.

7. 9. 2022

Silniční daň

V návaznosti na naše dřívější upozornění ohledně prominutí záloh na silniční daň bychom Vás dnes rádi informovali o novele zákona o silniční dani, která ruší zdanění silniční daní pro osobní automobily. Novela zákona je účinná od 1. 7. 2022 s tím, že se zpětně použije pro celé zdaňovací období kalendářního roku 2022.

Nově budou podléhat dani silniční pouze nákladní automobily nad 3,5 tuny (kategorie N2 a N3) a jejich přípojná vozidla (kategorie O3 a O4). Navíc pro vozidla do 12 tun je stanovena sazba daně v nulové výši, takže fakticky budou silniční daní zdaněna pouze vozidla nad 12 tun. Osobní automobily tedy již za rok 2022 nepodléhají silniční dani, a pokud vlastníte pouze osobní automobily, nemáte povinnost podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2022.

Další novinkou je, že daň již nebude hrazena formou záloh, ale bude splatná jednou ročně k datu podání daňového přiznání. Termín pro podání daňového přiznání zůstává stejný, tj. do 31. ledna následujícího roku.

Pokud jste i přes výše uvedené prominutí zaplatili zálohu na silniční daň, stává se tato záloha ke dni 1. 7. 2022 vratitelným přeplatkem. Přeplatek však nevrací FÚ automaticky, ale je nutné o jeho vrácení požádat.

5. 9. 2022

Daň z příjmů

K 15.9.2022 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

22. 8. 2022

Daň z nemovitých věcí

Upozorňujeme klienty, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb s daní z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, že dne 31.8.2022 je splatná 1. splátka daně.

15. 8. 2022

Firemní automobil pro soukromé účely

Dnes bychom Vás rádi informovali o novele zákona o daních z příjmů, která mění zdaňování použití firemního automobilu zaměstnancem pro jeho soukromé účely. Kromě dosud platného zvýšení základu daně o 1 % pořizovací ceny vozidla, zavadí novela druhou sazbu zvýšení základu daně o 0,5 % pořizovací ceny vozidla v případě tzv. nízkoemisních vozidel. Za nízkoemisní vozidla jsou považována vozidla kategorie M1, M2 a N1, která nepřesahují:

·         emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a

·         80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.

Novela zákona o daních z příjmů je účinná od 1. 7. 2022 s tím, že novelizované znění zákona se použije zpětně pro celý rok 2022. Při výpočtu měsíční mzdy zaměstnance se novela poprvé uplatní při výpočtu mzdy za měsíc červenec. Za předchozí měsíce nemá zaměstnavatel povinnost zpětně upravovat výši základu daně podle novelizovaného znění zákona o daních z příjmu, ale novou (nižší) výši zvýšení základu daně zohlední po skončení kalendářního roku v rámci provedení ročního zúčtování nebo při vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech.

10. 6. 2022

Daň z příjmů

Dne 15.6. je splatná čtvrtletní, resp. pololetní záloha na daň.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

18. 5. 2022

Daň z nemovitých věcí

Do 31.5.2022 je splatná daň z nemovitých věcí týkající se poplatníků, kteří neprovozují zemědělskou výrobu a nepodnikají v oblasti chovu ryb. Splatnost daně se odvíjí od výše konečné daňové povinnosti. Pokud je překročena hranice 5 000 Kč za zdaňovací období, je možné ji uhradit ve dvou splátkách. První nejpozději do 31.5.2022, kdy je splatná i celá daň, pokud nepřevýší 5000 Kč.

Správci daně rozesílají většinou složenky s informací o výši daně a letos poprvé chodí tyto informace i do datových schránek.

28. 3. 2022

Silniční daň

Dnes bychom Vás rádi informovali o prominutí záloh na daň silniční pro rok 2022.

Ministr financí se v souvislosti s mimořádnou událostí (ruskou invazí na Ukrajinu) rozhodl využít své pravomoci a za účelem zmírnění některých sekundárních dopadů této mimořádné události na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty v České republice, mezi něž patří zejména výrazné zvýšení cen pohonných hmot, přistoupit k hromadnému prominutí záloh na daň silniční splatných dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022, a to všem poplatníkům daně silniční bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně.

Prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně. Nicméně je aktuálně připravována novela zákona o silniční dani, která by natrvalo vyjmula z předmětu silniční daně vozidla do 12 tun. Novela by se dotkla i vozidel nad 12 tun v tom smyslu, že by se zrušily zálohy na tuto daň a daň se hradila jednou ročně po skončení zdaňovacího období. V případě schválení novely bude změna platná zpětně již za zdaňovací období roku 2022.

Poslední novinky
8. 9. 2023

Daň z příjmů

Záloha na daň.
21. 8. 2023

Daň z nemovitostí

Splátka daně.
19. 7. 2023

Půjčka a obvyklý úrok.

Překvapivé rozhodnutí NSS
17. 7. 2023

Milostivé léto

Tentokrát v daních
archiv
© Copyright 2023 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX