Cs En De

Novinky

12. 3. 2022

Osvobozené příjmy

Blíží se termín pro podání oznámení o osvobozených příjmech, proto bychom vás na něj opět rádi upozornili.

Oznámení je povinna podat osoba, která obdrží příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob vyšší než 5 000 000 Kč. Každý příjem se posuzuje jednotlivě a jedná se například o příjmy z darování, převodu cenných papírů a obchodních korporací, dotací, pojištění majetku, dědictví atp.

Nejpozději mohou fyzické osoby oznámit osvobozené příjmy do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržely. Tato lhůta pro oznámení platí obecně i u poplatníků, kteří povinnost podávat daňové přiznání nemají. Lhůta se prodlužuje v případě, že poplatník současně s oznámením má povinnost podat i daňové přiznání, které podává elektronicky (lhůta se prodlužuje na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období) nebo prostřednictvím daňového poradce (lhůta se prodlužuje na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období). Poplatníci, kterým za dané zdaňovací období nevznikne povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale vznikne jim povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech, jsou povinni toto oznámení podat v termínu do 1. 4. 2022.

Oznámení musí obsahovat výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl.

V případě, že poplatník nepodá oznámení o osvobozených příjmech, k jehož podání byl povinen, vzniká mu povinnost uhradit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu dle zákona o daních z příjmů. Pokuta může v závislosti na okolnostech činit až 15 % z částky neoznámeného příjmu.

7. 3. 2022

Daň z příjmů

K 15.3.2022 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

16. 1. 2022

Sbírka listin

Dnes bychom vás chtěli informovat o nové možnosti zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin.

V souladu s ustanovením § 21b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, mají společnosti možnost zveřejnit účetní závěrku prostřednictvím příslušného správce daně formou podání v rámci daňového přiznání.

Toto podání musí obsahovat informaci o rozsahu, v jakém má být účetní závěrka předána rejstříkovému soudu a zároveň musí být účetní závěrka podána v předepsané elektronické podobě a ve formátu a podobě určené daňových řádem.

Zmíněný způsob zveřejňování není možný pro účetní jednotky, které nejsou obchodními korporacemi a dále třeba pro společnosti, které jsou povinně auditované, protože sestavují i výroční zprávu.

Poprvé tak bude možné učinit pro účetní závěrky za období začínající nejdříve 1. 1. 2021 a končící nejdříve 31. 12. 2021.

13. 1. 2022

Silniční daň a daň z nemovitých věcí

31.1.2022 je termín pro podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2022. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena či doměřena v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. V případě nejasností nebo dotazů vám je rádi zodpovíme.
 

Ve stejném termínu musí být podáno přiznání k silniční dani za rok 2021 a daň doplacena. Pokud budete potřebovat pomoci se sestavením tohoto přiznání, budeme potřebovat kopie velkých technických průkazů a přehled zaplacených záloh.

6. 1. 2022

Oznámení o vyplacených částkách.

Dne 31.1.2022 končí lhůta pro podání Oznámení u příjmů, které jsou od daně osvobozeny nebo nepodléhají zdanění v České republice kvůli aplikaci smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Tuto povinnost ukládá zákon o dani z příjmů v §38da a týká se plátců daně, kteří vyplácí příjmy ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům.

Toto Oznámení se podává pouze tehdy, pokud za kalendářní měsíc souhrnná hodnota příjmu stejného druhu vyplaceného jednomu příjemci překročí limit 300 tis. Kč. V Oznámení za celý předešlý rok se pak uvedou u daného příjemce a druhu příjmu jen částky za ty měsíce, kdy práh 300 tis. Kč byl překročen.

Plátce daně má možnost v odůvodněných případech požádat správce daně o zproštění povinnosti Oznámení podávat, a to až na 5 let. V případě, že nebude Oznámení podáno, hrozí sankce až do výše 500 tis. Kč.

Pokud se vás tato povinnost týká a potřebujete s ní pomoci, obraťte se na nás.

16. 12. 2021

Nová minima u pojištění

V roce 2022 se pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zvýší výše minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění se mění z dosavadních 2 393 Kč na 2 627 Kč. Nová výše měsíční zálohy platí od ledna 2022, záloha je splatná do 8. 2. 2022. V případě, že již nyní platíte vyšší zálohu, než je nově stanovená pro rok 2022, změní se její výše až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021.

Minimální výše zálohy na sociální pojištění z hlavní činnosti se mění z 2 588 Kč na 2 841 Kč a u vedlejší činnosti z 1 036 Kč na 1 137 Kč. Nová výše zálohy se začíná platit až od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2021.

7. 12. 2021

Prosincové povinnosti

15.12.2021 je splatná záloha na silniční daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční.

Ve stejný termín je splatná čtvrtletní, resp. pololetní záloha na daň z příjmů.

Pokud neznáte výši záloh, které máte platit, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

6. 12. 2021

Rozhodnutí NS

Dnes bychom vás chtěli upozornit na problém, který není daňovým ani účetním, ale mohl by se týkat mnoha z vás. Jde o hojně používaný předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí (NS 27 Cdo 3549/2020) totiž judikoval, že ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem. Takové ujednání je proto z důvodu neurčitosti jeho obsahu zdánlivé a nepřihlíží se k němu (v režimu právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 pak šlo o ujednání absolutně neplatné). Na jeho základě tudíž není možné předmět podnikání do obchodního rejstříku zapsat.

Pokud se vás to týká, doporučujeme probrat s vašimi právníky a případně zjednat nápravu.

17. 11. 2021

Zveřejňování ve Sbírce listin

Od 1. února 2021 platí nové pravidlo pro zveřejňování dokumentů zakládaných do sbírky listin. Již dříve platilo, že zveřejněný dokument musí být ve formátu pdf (Portable Document Format), novelou č. 25/2021, kterou se mění nařízení vlády č. 351/2013, je ale nově požadováno, aby PDF soubor byl s textovou vrstvou nebo je zavedena nová možnost, a to použít formát XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). Textová vrstva u PDF souboru znamená, že dokument je celý strojově čitelný. Podle této novely lze vlastní podpis nahradit zkratkou „vlastní rukou“ nebo zkráceně pouze „v. r.“. Ve svém důsledku to znamená, že nebude možné zveřejňovat dokumenty získané pouhým „skenováním“. Existují sice softwary, které pomáhají zajistit strojovou čitelnost ve skenovaných PDF, ale je otázkou, zda to bude dostatečné.

Připomínáme, že v případě nezveřejnění povinně zveřejňovaných dokumentů může společnost obdržet pokutu až do výše 3 % hodnoty aktiv.

15. 11. 2021

Daň z nemovitých věcí

30.11. je datum splatnosti druhé splátky u poplatníků, jejichž daňová povinnost převyšuje 5000 Kč a rozhodli se ji zaplatit ve splátkách. Pokud budete potřebovat poradit s číslem bankovního účtu finančního úřadu nebo vypočítat výši splátky, obraťte se na nás.

Poslední novinky
2. 12. 2022

Daň z příjmů

Splatnost prosincové zálohy.
14. 11. 2022

Daň z nemovitých věcí

Splátka daně.
7. 9. 2022

Silniční daň

Novela zákona.
5. 9. 2022

Daň z příjmů

Splatnost zálohy.
archiv
© Copyright 2022 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX