Cs En De

Novinky

25. 3. 2020

Aktualizované daňové úlevy

Všechna zaslaná opatření z našeho minulého upozornění zůstávají v platnosti. Ke změně dochází u termínu pro podání přehledů OSVČ na zdravotní pojištění (viz úlevy uvedené níže). Pro podáním přehledů OSVČ na sociálním pojištění však stále zůstává v platnosti termín do 4. 5. 2020, přičemž ČSSZ uvedla, že zvažuje zavedení vhodných úlev a opatření.

Již platné úlevy na základě rozhodnutí Ministra financí:

a) Plošné prominutí zálohy na daň z příjmů pro fyzické i právnické osoby splatné k 15. 6. 2020. O prominutí zálohy není nutné žádat, jsou prominuty automaticky všem poplatníkům.

b) Prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a úroků z prodlení v případě pozdní úhrady daně z nabytí nemovitých věcí, pokud povinnost podat daňové přiznání vznikne v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020 a přiznání bude podáno a daň uhrazena nejpozději do 31. 8. 2020.

 

Připravované úlevy, jejichž zavedení je podmíněno novelou zákona:

Včera byla všechny níže uvedené úlevy schváleny Poslaneckou sněmovnou, dnes probíhá schvalování v Senátu, dále je ještě nutný podpis prezidenta republiky a vyhlášení novel ve Sbírce zákonů.

a) Posunutí lhůty pro podání přehledů OSVČ na zdravotní pojištění do 3. 8. 2020. Zároveň až do dne 21. 9. 2020 nevzniká penále z pozdní úhrady nedoplatku na pojistném. Do tohoto data tedy bude možné uhradit doplatek pojistného na zdravotní pojištění bez sankcí.

b) Prominutí povinnosti OSVČ platit zálohy na zdravotní pojištění a sociální pojištění (s výjimkou nemocenského pojištění, které není pro OSVČ povinné) po dobu 6 měsíců od března do srpna 2020. Pokud jste již uhradili březnovou zálohu, tak tato úhrada bude automaticky započtena na zálohu splatnou v září.

c) V rámci ročního zúčtování za rok 2020 odpuštění odvodů pojistného na zdravotní pojištění a sociální pojištění (s výjimkou nemocenského pojištění) ve výši 6 minimálních záloh na pojistné, jedná se o částku 2 352 Kč za měsíc u zdravotního pojištění, u sociálního pojištění se jedná o částku 2 544 Kč za měsíc v případě hlavní činnosti a 1 018 Kč v případě vedlejší činnosti.

d) Možnost zpětného uplatnění ztráty z daně z příjmů za rok 2020, proti základům daně za roky 2018 a 2019 a to formou dodatečných daňových přiznání.

e) Pozastavení EET po dobu nouzového stavu a dalších následujících tří měsíců. Po tuto dobu nebude nutné evidovat tržby v elektronické evidenci. De facto to rovněž znamená odložení 3. a 4. fáze EET, která měla začít 1. 5. 2020.

O dalším vývoji schvalování těchto opatření Vás budeme informovat.

 

V souvislosti se šířením nákazy koronavirem jsou zaváděna opatření i v jiných než daňových oblastech. Jedná se například o rozšíření výplaty ošetřovného (pro podrobnosti doporučujeme sledovat web MPSV), poskytnutí záruk za komerční úvěry (pro podrobnosti doporučujeme sledovat web Českomoravské záruční a rozvojové banky) nebo možnost posílat bezplatně zprávy datovou schránkou i mezi soukromými subjekty.

 

 

 

18. 3. 2020

Další úlevy

Tiskové oddělení VZP dnes zveřejnilo zprávu, že v souladu se schválením balíčku opatření Vlády ČR a postupem Finanční správy, kdy dochází k prodloužení termínu podání pro daně z příjmu nejpozději do 1. července 2020, VZP umožňuje podat Přehled OSVČ za rok 2019 až do termínu 3. srpna 2020. Všeobecná zdravotní pojišťovna vnímá nastalou situaci jako složitou a tímto krokem chce svým klientům vyjít vstříc. VZP zároveň doporučuje plátcům podávajícím Přehled OSVČ, aby využili elektronickou formu podání prostřednictvím aplikací e-vzp.

V případě, že dojde v souvislosti s výskytem koronaviru k opoždění plateb, a tím vzniku penále, bude plátcům umožněno podat žádost o tzv. odstranění tvrdosti zákona. Žadatel bude muset jednoznačně doložit, že k problému v platbě zdravotního pojištění došlo v přímé souvislosti se šířením koronaviru.

Doplatek pojistného za rok 2019 je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl Přehled OSVČ podán, tedy nejpozději do 11. 8. 2020. Případný přeplatek vrací VZP automaticky na základě podaného přehledu.

 

17. 3. 2020

Daňové úlevy

Plošné úlevy

a) Plošné prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob (pozor netýká se vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně) a plošné prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu daně z příjmů fyzických a právnických osob, pokud k podání daňového přiznání a úhradě daně dojde nejpozději dne 1. 7. 2020. Všechny daňové subjekty tak nyní mají možnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob a uhradit daň do 1. 7. 2020, aniž by tento postup byl jakkoliv sankcionován. Pro fyzické osoby však stále platí, že jsou povinny podat přehledy na zdravotní a sociální pojištění nejpozději do 4. 5. 2020 a do 8 dnů po podání přehledů (nejpozději však do 12. 5. 2020) uhradit nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění.

b) Jedno plošné prominutí pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč (která se ukládá v případě, že kontrolní hlášení je podáno opožděně, ale zároveň ještě předtím, než byla doručena výzva správce daně k podání kontrolního hlášení) v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Dosud platí, že pokuta za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč se neukládá, pokud se jedná o první takovou pokutu v daném kalendářním roce. Nyní bude automaticky bez žádosti prominuta i druhá pokuta ve výši 1 000 Kč v kalendářním roce, pokud k pozdnímu podání kontrolního hlášení dojde v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Prominutí se však netýká dalších pokut souvisejících s kontrolním hlášením (např. pokuta za podání kontrolního hlášení až na výzvu správce daně, nereagování nebo pozdní reagování na výzvu správce daně, atd.)

c) Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání s úhradou daně, žádosti o splátkování daně, žádosti o prominutí úroků z prodlení a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Do 31. 7. 2020 nebudou vybírány správní poplatky při podávání těchto žádostí a tyto žádosti tedy bude možné podat bezplatně.

Další plošné úlevy nebyly k dnešnímu dni schváleny, a pokud si poplatník nepožádá o individuální úlevy (viz níže), je nadále povinen především včas podávat přiznání k DPH a hradit DPH, hradit odvody za své zaměstnance, platit zálohy na daně, apod.

Individuální úlevy

Ministerstvo financí doporučuje, aby poplatníci, kteří jsou negativně postiženi šířením nákazy koronavirem, využili následující instituty:

  • žádost o posečkání úhrady daně nebo povolení úhrady daně na splátky
  • žádost o snížení záloh nebo povolení výjimky z povinnosti úhrady záloh
  • žádost o prominutí úroků z prodlení a pokut za nepodání kontrolního hlášení
  • žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání (a tím i úhrady daně)

 

Podání výše uvedených žádostí teď nepodléhá správnímu poplatku, tudíž je možné je podat bezplatně. Pracovníci finanční správy byli instruováni, aby vždy individuálně posoudili situaci daňového subjektu a v případě prokázání negativních následků šíření nákazy koronavirem na daňový subjekt, uplatňovali maximální vstřícnost a toleranci vůči daňovému subjektu. V brzké době finanční správa pravděpodobně vydá metodický pokyn pro své pracovníky, v němž bude upřesněno, v jakých situacích mají pracovníci finanční správy přistoupit k vyhovění žádostem daňových subjektů.

9. 3. 2020

Daň z příjmů

Dne 16.3.2020 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

16. 1. 2020

Silniční daň a daň z nemovitostí

31.1.2020 je termín pro podání přiznání k dani z nemovitostí za rok 2020. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena či doměřena v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. V případě nejasností nebo dotazů vám je rádi zodpovíme.
 

Ve stejném termínu musí být podáno přiznání k silniční dani za rok 2019 a daň doplacena. Pokud budete potřebovat pomoci se sestavením tohoto přiznání, budeme potřebovat kopie velkých technických průkazů a přehled zaplacených záloh.

18. 12. 2019

Sociální a zdravotní pojištění

V roce 2020 se pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zvýší výše minimální zálohy na sociální pojištění z dosavadních 2 388 Kč na 2 544 Kč.

Novou výši zálohy na sociální pojištění v roce 2020 musí OSVČ začít platit nejpozději od měsíce, ve kterém podaly přehled o příjmech a výdajích za rok 2019.

 

Také výše minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ vzroste v roce 2020, a to z 2 208 Kč na 2 352 Kč.

Úhrada zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ musí proběhnout do 8. dne následujícího měsíce, tedy za lednovou zálohu ve výši 2 352 Kč musíte uhradit  nejpozději do 8. února 2020.

10. 12. 2019

Prosincové povinnosti

16.12.2019 je splatná záloha na silniční daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

Ve stejný termín je splatná čtvrtletní, resp. pololetní záloha na daň z příjmů.

Pokud neznáte výši záloh, které máte platit, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

22. 11. 2019

Daň z nemovitých věcí

Dne 2.12. je datum splatnosti druhé splátky u poplatníků, jejichž daňová povinnost převyšuje 5000 Kč a rozhodli se ji zaplatit ve splátkách. Pokud budete potřebovat poradit s číslem bankovního účtu finančního úřadu nebo vypočítat výši splátky, obraťte se na nás.
2. 10. 2019

Silniční daň

15.10.2019 je splatná záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

 

10. 9. 2019

Daň z příjmů

Dne 16.9.2019 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

Poslední novinky
7. 9. 2020

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha.
26. 8. 2020

Zálohy sociální a zdravotní pojištění

Obnovení povinnosti placení.
24. 8. 2020

Daň z nemovitostí

V oblasti zemědělské výroby.
17. 8. 2020

Daň z příjmů

Blíží se termín pro bezsankční splnění povinností.
archiv
© Copyright 2020 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX