Cs En De

Novinky

8. 9. 2023

Daň z příjmů

K 15.9.2023 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

21. 8. 2023

Daň z nemovitostí

Upozorňujeme klienty, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb s daní z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, že dne 31.8.2023 je splatná 1. splátka daně.

19. 7. 2023

Půjčka a obvyklý úrok.

Dnes bychom vás rádi informovali o důležitém rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 5 Afs 310/2019-49 (NSS), které se týkalo poměrně častého jevu, a to půjček mezi spojenými osobami a stanovení tzv. obvyklé výše úroku.

Ve sporu, který NSS rozhodoval, byl úspěšný finanční úřad, který obhájil, že jím stanovená úroková míra ve výši 15,19 - 17,19 % p.a. (!) odpovídala v daném případě obvyklé úrokové míře (jednalo se o úroky za rok 2013, kdy se např. 1M PRIBOR pohyboval kolem 0,2%).

Společnosti nepomohla ani argumentace, že průměrná ceníková úroková sazba spotřebitelských úvěrů několika největších českých bank činila v daném období 9,8 % p.a. Finanční úřad totiž v prvním kroku oslovil vybrané největší české banky s dotazem, s jakou úrokovou sazbou by za daných podmínek půjčky poskytly. Všechny banky odpověděly, že za daných podmínek by půjčky vůbec neposkytly. Finanční úřad tak oslovil znalce, který vypočetl obvyklou úrokovou sazbu ve výši 15,19 – 17,19 % p.a.

Kromě výše úrokové sazby společnost rozporovala, že jí poskytnuté půjčky spojeným fyzickým osobám byly klasifikovány jako spotřebitelské půjčky. Argumentovala, že pokud ve smlouvě nebyl sjednán účel půjčky, není možné dovozovat, že půjčka byla poskytnuta za účelem spotřeby. Podle soudu však platí, že pokud nebyl sjednán jiný účel půjčky, je nutné ji považovat za půjčku na spotřebu.

Kromě neúčelovosti úvěru měly na výši výsledné úrokové sazby podle soudu vliv především následující skutečnosti:

-  společnost si neověřila bonitu dlužníků

-   půjčky nebyly nijak zajištěny

-  nebyly sjednány průběžné splátky půjčky, ale půjčky včetně úroků byly splatné jednorázově po skončení doby půjčky (9 – 10 let)

Všechny výše uvedené skutečnosti měly vliv na to, že obvyklá úroková míra byla v tomto případě značně vyšší než úroková sazba, za kterou banky běžně poskytovaly spotřebitelské úvěry.

Statistiky ČNB nebo ceníkové nabídky bank jsou tak pouze výchozím bodem, ze kterého lze při stanovení obvyklé úrokové míry vycházet. Nutné je ale také zohlednit konkrétní sjednané podmínky každé půjčky. Potřeba je také správně vyhodnotit, o jaký typ půjčky se jedná vzhledem k účelu půjčky sjednaném ve smlouvě.

17. 7. 2023

Milostivé léto

Vážení klienti,

dnes bychom Vás rádi informovali o Milostivém létu v oblasti daní. Akce Milostivé léto III navazuje na předchozí dvě Milostivá léta a tentokrát umožňuje zbavit se dluhů na příslušenství daně spravované Finanční nebo Celní správou ČR. Konkrétně je možné odpustit úrok z prodlení, úrok z posečkané částky, penále, pokutu za opožděné podání daňového přiznání a náklady řízení včetně exekučních nákladů. Další pokuty (jako například pokuty za nepodání kontrolního hlášení) prominout nelze. Prominout také nelze příslušenství daně, které je vymáháno soudním exekutorem (bylo možné jej prominout v předchozích Milostivých létech) nebo příslušenství vymáhané podle zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek. Aby se předešlo spekulacím s neplacením příslušenství daně v době, kdy bylo zvažováno spuštění Milostivého léta v daňové oblasti, bude možné prominout pouze příslušenství daně vzniklé do 30. září 2022.

Podmínkou odpuštění příslušenství daně je uhrazení dlužné daně, ke které se promíjené příslušenství vztahuje, do 30. listopadu 2023. Pokud je dluh na dani vyšší než 5 000 Kč, je možné na základě žádosti rozložit úhradu dlužné daně do dvanácti měsíčních splátek, přičemž první splátka musí být uhrazena také do 30. listopadu 2023. Druhou podmínkou je podání žádosti o odpuštění příslušenství daně v období od 1. července do 30. listopadu 2023. Žádat o prominutí příslušenství daně mohou podat pouze fyzické osoby. Na právnické osoby se možnost prominutí příslušenství daně nevztahuje.

Součástí zákona je i odpuštění nedoplatků na samotné dani. Odpuštěny budou bagatelní dluhy fyzických i právnických osob (vzniklé před 30. zářím 2022), které na jednotlivé dani nepřesahují 200 Kč, resp. 30 Kč na dani z nemovitostí, pokud zároveň celková částka takto odpuštěných dluhů jednoho subjektu u jednoho správce daně nepřesahuje 1 000 Kč. Odpuštění těchto dluhů je automatické a není třeba o něj žádat.

Kromě odpuštění dluhů na dani, bylo schváleno také odpuštění dluhů na příslušenství k pojistnému na sociálním pojištění evidovaných u správy sociálního zabezpečení, a to za obdobných podmínek, za kterých jsou odpuštěny dluhy na příslušenství daně. Zákon také dává možnost obcím schválit vyhlášku, kterou by prominuly nedoplatky na místních poplatcích.

3. 6. 2023

Daň z příjmů

Dne 15.6. je splatná čtvrtletní, resp. pololetní záloha na daň.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

15. 5. 2023

Daň z nemovitých věcí

Do 31.5.2023 je splatná daň z nemovitých věcí týkající se poplatníků, kteří neprovozují zemědělskou výrobu a nepodnikají v oblasti chovu ryb. Splatnost daně se odvíjí od výše konečné daňové povinnosti. Pokud je překročena hranice 5 000 Kč za zdaňovací období, je možné ji uhradit ve dvou splátkách. První nejpozději do 31.5.2023, kdy je splatná i celá daň, pokud nepřevýší 5000 Kč.

Správci daně rozesílají většinou složenky s informací o výši daně a ve stále větší míře posílají tyto informace i do datových schránek.

22. 3. 2023

Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů

Upozorňujeme, že platí pro poplatníky, kteří mají zdaňovací období kalendářní rok, tj. od 1.1.2022 do 31.12.2022. Pro poplatníky s hospodářským rokem, případně v některých speciálních případech, se na nás v případě zájmu obraťte.

1. Základním termínem je dle § 136 daňového řádu 3. duben 2023. Tento termín platí pro všechny poplatníky (s výjimkou poplatníků, kteří podléhají povinnému auditu), pokud nepodají daňové přiznání po 3. 4. 2023 některým z níže uvedených způsobů. Pokud tedy podá poplatník daňové přiznání některým z níže uvedených způsobů v odstavcích 2 nebo 3 do 3. 4. 2023 (včetně), tak i pro něj platí základní termín do 3. 4. 2023.

2. Pokud bude daňové přiznání podáno elektronicky, prodlužuje se lhůta do 2. května 2023.  Za elektronické podání se považuje podání prostřednictvím datové schránky, aplikace EPO s ověřenou identitou, se zaručenou identitou nebo uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím daňové informační schránky nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem.

3. Pokud má společnost povinný audit nebo daňové přiznání podává daňový poradce, lhůta se prodlužuje do 3. července 2023. Daňový poradce ale musí podat přiznání nejdříve po 3. dubnu 2023. Pokud by ho podal v zastoupení poplatníka dříve, platí lhůta do 3. dubna 2023, vizte též naši informaci v odstavci 1.

Daň vypočtená v daňovém přiznání je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání.

6. 3. 2023

Daň z příjmů

K 15.3.2023 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

15. 2. 2023

Sociální pojištění

Od 1. 2. 2023 byla zavedena sleva na sociální pojištění ve výši 5 % při zaměstnání na částečný úvazek některé z následujících kategorií zaměstnanců:

starší 55 let;
pečující o dítě mladší 10 let;
pečující o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby;
připravující se na budoucí povolání studiem;
kteří nastoupili na rekvalifikaci jako uchazeči o zaměstnání v období 12 měsíců před poskytnutím slevy;
se zdravotním postižením;
mladší 21 let.
 

Podmínky pro uplatnění slevy jsou:

zaměstnanec je u daného zaměstnavatele zaměstnán na částečný úvazek nejméně 8 hodin týdně a nejvýše 30 hodin týdně a zároveň nebylo skutečně odpracováno více než 138 hodin za měsíc (tato podmínka neplatí pro zaměstnance mladší 21 let)
výdělek zaměstnance u daného zaměstnavatele není vyšší než 60 486 Kč za měsíc a zároveň 463,70 Kč za hodinu
 

Slevu může uplatnit pouze zaměstnavatel, který oznámí záměr uplatňovat slevu správě sociálního zabezpečení nejpozději v termínu pro podání přehledu o výši pojistného za kalendářní měsíc, za který bude sleva poprvé uplatněna. Slevu na pojistném lze uplatnit poprvé při zúčtování mezd za únor 2023. V takovém případě je potřeba záměr uplatňovat slevu oznámit nejpozději do 20. března 2023. Sleva může být na jednoho zaměstnance uplatněna pouze u jednoho zaměstnavatele, a to u toho který oznámí záměr uplatňovat slevu dříve. Výše slevy na pojistném na sociální zabezpečení činí 5 %, o které se snižuje sazba na sociální pojištění placené zaměstnavatelem. Slevu uplatní zaměstnavatel tak, že v přehledu o výši pojistného sníží vypočtené pojistné o tuto slevu. Slevu nelze uplatňovat dodatečně, ale lze ji uplatnit pouze v termínu pro podání řádného přehledu za daný měsíc. Výše slevy se nijak nedotýká vyměřovacích základů daných zaměstnanců a nemá tedy negativní vliv na výši jejich důchodu nebo podpory v nezaměstnanosti.

27. 1. 2023

Daň silniční a daň z nemovitých věcí

31.1.2023 je termín pro podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2023. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena či doměřena v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. V případě nejasností nebo dotazů vám je rádi zodpovíme.
 

Ve stejném termínu musí být podáno přiznání k silniční dani za rok 2022 a daň doplacena. Zde se odvoláváme na naši informaci ze září, a to ohledně podstatného zúžení  předmětu daně. Nově budou podléhat dani silniční pouze nákladní automobily nad 3,5 tuny (kategorie N2 a N3) a jejich přípojná vozidla (kategorie O3 a O4). Navíc pro vozidla do 12 tun je stanovena sazba daně v nulové výši, takže fakticky budou silniční daní zdaněna pouze vozidla nad 12 tun. Osobní automobily tedy již za rok 2022 nepodléhají silniční dani, a pokud vlastníte pouze osobní automobily, nemáte povinnost podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2022.

 

novější
Poslední novinky
8. 9. 2023

Daň z příjmů

Záloha na daň.
21. 8. 2023

Daň z nemovitostí

Splátka daně.
19. 7. 2023

Půjčka a obvyklý úrok.

Překvapivé rozhodnutí NSS
17. 7. 2023

Milostivé léto

Tentokrát v daních
archiv
© Copyright 2023 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX