Cs En De

Novinky

8. 9. 2021

Daň z příjmů

K 15.9.2021 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

12. 8. 2021

Daň z nemovitých věcí

Upozorňujeme klienty, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb s daní z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, že dne 31.8.2021 je splatná 1. splátka daně.

2. 7. 2021

Silniční daň

Dnes bychom Vás rádi upozornili na splatnost čtvrtletní zálohy na silniční daň dne 15. 7. 2021. Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

2. 6. 2021

Daň z příjmů

Dne 15.6. je splatná čtvrtletní, resp. pololetní záloha na daň.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

24. 5. 2021

Daň z nemovitých věcí

Do 31.5.2021 je splatná daň z nemovitých věcí týkající se poplatníků, kteří neprovozují zemědělskou výrobu a nepodnikají v oblasti chovu ryb. Splatnost daně se odvíjí od výše konečné daňové povinnosti. Pokud je překročena hranice 5 000 Kč za zdaňovací období, je možné ji uhradit ve dvou splátkách. První nejpozději do 31.5.2021, kdy je splatná i celá daň, pokud nepřevýší 5000 Kč.

9. 4. 2021

Silniční daň

Dne 15.4.2021 je splatná záloha na silniční daň za 1. čtvrtletí 2021.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

Pokud by vám současná pandemická situace neumožňovala zálohu vlivem nedostatečného cash flow uhradit a splňujete podmínky pro její prominutí, můžete oznámit správci daně, že patříte mezi vybrané daňové subjekty s tím, že se na vás vztahuje rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události ze dne 21. 12. 2020 zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 38/2020, kterým byla vybraným daňovým subjektům při splnění podmínek uvedených v rozhodnutí záloha na daň silniční splatná dne 15. 4. 2021 prominuta.

 

 

31. 3. 2021

Aprílové povinnosti

Datum 1.4.2021 je termín pro podání přiznání k silniční dani za rok 2020 a pro její doplacení, pokud jste využili možnost splnit tyto povinnosti po zákonném termínu bez sankce.

Stejný den je termín pro podání přiznání k dani z příjmů OSVČ a doplacení daně, pokud nebude využito možnost podat přiznání a doplatit daň v pozdějším termínu do 3.5.2021 bez sankce, případně služeb daňového poradce. Stejně tak musí být podáno oznámení osvobozených příjmů fyzických osob obdržených v roce 2020, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč; pro fyzické osoby podávající daňové přiznání je lhůta shodná s lhůtou pro podání daňového přiznání, pokud není využita možnost podání do 3.5.2021 bez sankcí.

Dále je tento aprílový termín posledním dnem pro podání přiznání k dani z nemovitostí za rok 2020, pokud byla využita možnost podat přiznání po řádném termínu bez sankcí.

8. 3. 2021

Daň z příjmů

K 15.3.2021 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

15. 2. 2021

Paušální daň

Připomínáme těm z vás, kteří se rozhodli využít institut paušální daně a splňují podmínky pro jeho aplikaci, že 22.2.2021 je splatná paušální záloha za leden a únor.

11. 2. 2021

Novela Zákona o obchodních korporacích

Vážení klienti,

dnes se naše upozornění netýká přímo daní nebo účetnictví.

Od 1.1.2021 platí rozsáhlá novela Zákona o obchodních korporacích, a i když se její vliv projeví spíše jen v našich auditorských zakázkách, rádi bychom připomenuli některé oblasti, kterých se změny také týkají. Jde např o:

o        rušení funkce statutárního ředitele (velmi důležité zejména v případě společností, kde není statutární ředitel současně členem správní rady. V tom případě totiž není od 1. ledna 2021 oprávněn zastupovat společnost).

o          změny pro právnické osoby, které jsou členy voleného orgánu obchodního korporace

o          změny u zákazů konkurenčního jednání

o          zpřísnění bilančního testu v případě vyplácení záloh na podíl na zisku

o          nová pravidla pro Zprávu o vztazích

o          smlouvu o výkonu funkce a její schválení valnou hromadou

o          zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií

o          vymezení oprávnění valné hromady

Novela nabyla účinnosti 1.1.2021, ale ne všechny změny se musí provést do konce roku. Některé ale ano, a to třeba i s účinností zpětně od 1.1. 2021, proto se musí věnovat velká pozornost přechodným ustanovením. Zvažte, zda podrobit celkové revizi aktuální znění vašich společenských smluv, resp. stanov, aby byla vyloučena možnost, že by některá ustanovení mohla přestat s účinností novely platit.

novější
Poslední novinky
8. 9. 2021

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha
12. 8. 2021

Daň z nemovitých věcí

Splátka daně.
2. 7. 2021

Silniční daň

Čtvrtletní záloha.
2. 6. 2021

Daň z příjmů

Splatnost zálohy.
archiv
© Copyright 2021 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX