Cs En De

Novinky

7. 9. 2022

Silniční daň

V návaznosti na naše dřívější upozornění ohledně prominutí záloh na silniční daň bychom Vás dnes rádi informovali o novele zákona o silniční dani, která ruší zdanění silniční daní pro osobní automobily. Novela zákona je účinná od 1. 7. 2022 s tím, že se zpětně použije pro celé zdaňovací období kalendářního roku 2022.

Nově budou podléhat dani silniční pouze nákladní automobily nad 3,5 tuny (kategorie N2 a N3) a jejich přípojná vozidla (kategorie O3 a O4). Navíc pro vozidla do 12 tun je stanovena sazba daně v nulové výši, takže fakticky budou silniční daní zdaněna pouze vozidla nad 12 tun. Osobní automobily tedy již za rok 2022 nepodléhají silniční dani, a pokud vlastníte pouze osobní automobily, nemáte povinnost podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2022.

Další novinkou je, že daň již nebude hrazena formou záloh, ale bude splatná jednou ročně k datu podání daňového přiznání. Termín pro podání daňového přiznání zůstává stejný, tj. do 31. ledna následujícího roku.

Pokud jste i přes výše uvedené prominutí zaplatili zálohu na silniční daň, stává se tato záloha ke dni 1. 7. 2022 vratitelným přeplatkem. Přeplatek však nevrací FÚ automaticky, ale je nutné o jeho vrácení požádat.

5. 9. 2022

Daň z příjmů

K 15.9.2022 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

22. 8. 2022

Daň z nemovitých věcí

Upozorňujeme klienty, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb s daní z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, že dne 31.8.2022 je splatná 1. splátka daně.

15. 8. 2022

Firemní automobil pro soukromé účely

Dnes bychom Vás rádi informovali o novele zákona o daních z příjmů, která mění zdaňování použití firemního automobilu zaměstnancem pro jeho soukromé účely. Kromě dosud platného zvýšení základu daně o 1 % pořizovací ceny vozidla, zavadí novela druhou sazbu zvýšení základu daně o 0,5 % pořizovací ceny vozidla v případě tzv. nízkoemisních vozidel. Za nízkoemisní vozidla jsou považována vozidla kategorie M1, M2 a N1, která nepřesahují:

·         emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a

·         80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.

Novela zákona o daních z příjmů je účinná od 1. 7. 2022 s tím, že novelizované znění zákona se použije zpětně pro celý rok 2022. Při výpočtu měsíční mzdy zaměstnance se novela poprvé uplatní při výpočtu mzdy za měsíc červenec. Za předchozí měsíce nemá zaměstnavatel povinnost zpětně upravovat výši základu daně podle novelizovaného znění zákona o daních z příjmu, ale novou (nižší) výši zvýšení základu daně zohlední po skončení kalendářního roku v rámci provedení ročního zúčtování nebo při vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech.

10. 6. 2022

Daň z příjmů

Dne 15.6. je splatná čtvrtletní, resp. pololetní záloha na daň.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

18. 5. 2022

Daň z nemovitých věcí

Do 31.5.2022 je splatná daň z nemovitých věcí týkající se poplatníků, kteří neprovozují zemědělskou výrobu a nepodnikají v oblasti chovu ryb. Splatnost daně se odvíjí od výše konečné daňové povinnosti. Pokud je překročena hranice 5 000 Kč za zdaňovací období, je možné ji uhradit ve dvou splátkách. První nejpozději do 31.5.2022, kdy je splatná i celá daň, pokud nepřevýší 5000 Kč.

Správci daně rozesílají většinou složenky s informací o výši daně a letos poprvé chodí tyto informace i do datových schránek.

28. 3. 2022

Silniční daň

Dnes bychom Vás rádi informovali o prominutí záloh na daň silniční pro rok 2022.

Ministr financí se v souvislosti s mimořádnou událostí (ruskou invazí na Ukrajinu) rozhodl využít své pravomoci a za účelem zmírnění některých sekundárních dopadů této mimořádné události na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty v České republice, mezi něž patří zejména výrazné zvýšení cen pohonných hmot, přistoupit k hromadnému prominutí záloh na daň silniční splatných dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022, a to všem poplatníkům daně silniční bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně.

Prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně. Nicméně je aktuálně připravována novela zákona o silniční dani, která by natrvalo vyjmula z předmětu silniční daně vozidla do 12 tun. Novela by se dotkla i vozidel nad 12 tun v tom smyslu, že by se zrušily zálohy na tuto daň a daň se hradila jednou ročně po skončení zdaňovacího období. V případě schválení novely bude změna platná zpětně již za zdaňovací období roku 2022.

24. 3. 2022

Termíny pro podání přiznání

Upozorňujeme, že platí pro poplatníky, kteří mají zdaňovací období kalendářní rok, tj. od 1.1.2021 do 31.12.2021. Pro poplatníky s hospodářským rokem, případně v některých speciálních případech, se na nás v případě zájmu obraťte.

1. Základním termínem je dle § 136 daňového řádu 1. duben 2022. Tento termín platí pro všechny poplatníky (s výjimkou poplatníků, kteří podléhají povinnému auditu), pokud nepodají daňové přiznání po 1. 4. 2022 některým z níže uvedených způsobů. Pokud tedy podá poplatník daňové přiznání některým z níže uvedených způsobů v odstavcích 2 nebo 3 do 1. 4. 2022 (včetně), tak i pro něj platí základní termín do 1. 4. 2022.

2. Pokud bude daňové přiznání podáno elektronicky, prodlužuje se lhůta do 2. května 2022 (1. května 2022 je neděle).  Za elektronické podání se považuje podání prostřednictvím datové schránky, aplikace EPO s ověřenou identitou, se zaručenou identitou nebo uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím daňové informační schránky nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem. Za elektronické podání je považováno i podání učiněné např. emailem nebo prostřednictvím aplikace EPO bez ověření identity, pokud je toto podání do 5 dnů potvrzeno některým z výše uvedených způsobů nebo v listinné podobě osobně či poštou.

3. Pokud má společnost povinný audit nebo daňové přiznání podává daňový poradce, lhůta se prodlužuje do 1. července 2022. Daňový poradce ale musí podat přiznání nejdříve po 1. dubnu 2022. Pokud by ho podal v zastoupení poplatníka dříve, platí lhůta do 1. dubna 2022, vizte též naši informaci v odstavci 1.

Daň vypočtená v daňovém přiznání je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání.

12. 3. 2022

Osvobozené příjmy

Blíží se termín pro podání oznámení o osvobozených příjmech, proto bychom vás na něj opět rádi upozornili.

Oznámení je povinna podat osoba, která obdrží příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob vyšší než 5 000 000 Kč. Každý příjem se posuzuje jednotlivě a jedná se například o příjmy z darování, převodu cenných papírů a obchodních korporací, dotací, pojištění majetku, dědictví atp.

Nejpozději mohou fyzické osoby oznámit osvobozené příjmy do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržely. Tato lhůta pro oznámení platí obecně i u poplatníků, kteří povinnost podávat daňové přiznání nemají. Lhůta se prodlužuje v případě, že poplatník současně s oznámením má povinnost podat i daňové přiznání, které podává elektronicky (lhůta se prodlužuje na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období) nebo prostřednictvím daňového poradce (lhůta se prodlužuje na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období). Poplatníci, kterým za dané zdaňovací období nevznikne povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale vznikne jim povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech, jsou povinni toto oznámení podat v termínu do 1. 4. 2022.

Oznámení musí obsahovat výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl.

V případě, že poplatník nepodá oznámení o osvobozených příjmech, k jehož podání byl povinen, vzniká mu povinnost uhradit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu dle zákona o daních z příjmů. Pokuta může v závislosti na okolnostech činit až 15 % z částky neoznámeného příjmu.

7. 3. 2022

Daň z příjmů

K 15.3.2022 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

novější
Poslední novinky
7. 9. 2022

Silniční daň

Novela zákona.
5. 9. 2022

Daň z příjmů

Splatnost zálohy.
22. 8. 2022

Daň z nemovitých věcí

Splatnost daně.
15. 8. 2022

Firemní automobil pro soukromé účely

Změna pro tzv. nízkoemisní auta.
archiv
© Copyright 2022 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX