Cs En De

Novinky

10. 6. 2024

Daň z příjmů

Dne 17.6. je splatná čtvrtletní, resp. pololetní záloha na daň.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

14. 5. 2024

Daň z nemovitostí

Do 31.5.2024 je splatná daň z nemovitých věcí týkající se poplatníků, kteří neprovozují zemědělskou výrobu a nepodnikají v oblasti chovu ryb. Splatnost daně se odvíjí od výše konečné daňové povinnosti. Pokud je překročena hranice 5 000 Kč za zdaňovací období, je možné ji uhradit ve dvou splátkách. První nejpozději do 31.5.2024, kdy je splatná i celá daň, pokud nepřevýší 5000 Kč.

Správci daně rozesílají složenky s informací o výši daně a ve stále větší míře posílají tyto informace i do datových schránek. Doporučujeme platbu provést až na základě těchto aktuálních informací, neboť došlo ve většině případů k výraznému zvýšení daně.

7. 3. 2024

Daň z příjmů

K 15.3.2024 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

25. 2. 2024

Nová oznamovací povinnost

Rádi bychom vás informovali o nové oznamovací povinnosti přeshraničních plateb pro poskytovatele platebních služeb, která byla zavedena s účinností od 1. 1. 2024. Oznamovací povinnost se sice týká pouze poskytovatelů platebních služeb (banky, spořitelny, instituce elektronických peněz, apod.), ale jelikož předmětem oznámení mohou být i vaše přeshraniční platby, je dobré o existenci této povinnosti vědět.

Poskytovatelé platebních služeb jsou povinni vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích. Předmětem evidence jsou platby, které odesílá plátce z jednoho členského státu EU příjemci platby v jiném členském státě EU, a platby ze členského státu EU do třetí země. Platby ze třetí země do členského státu EU se nesledují.

Poskytovatelé platebních služeb pak za každé kalendářní čtvrtletí (v termínu do konce následujícího měsíce) podávají oznámení finanční správě, ve kterém uvedou údaje o každé výše uvedené platbě (částka, identifikace plátce a příjemce), pokud daný subjekt realizuje za kalendářní čtvrtletí prostřednictvím poskytovatele platebních služeb více než 25 přeshraničních plateb. Pokud daný subjekt realizuje 25 nebo méně plateb v daném čtvrtletí, nebudou o tomto subjektu oznamovány poskytovatelem platebních služeb žádné informace.

Na základě oznámených informací o vašich transakcích může finanční úřad například zjistit, že přijímáte služby nebo pořizujete zboží ze zahraničí a jste tedy povinni z těchto nakoupených vstupů přiznávat DPH na výstupu.

 

 

3. 1. 2024

Novela ZDP od 1.1.2024

K 1. lednu 2024 nabývá účinnosti mimo jiné tzv. konsolidační balíček, o kterém jsme Vás informovali již 19. 10. 2023. Balíček byl schválen v téměř nezměněné podobě. Nově tedy platí vše uvedené v tomto našem říjnovém upozornění s následujícími odchylkami:

Osvobozena bude u zaměstnance hodnota veškerého jídla, které zkonzumuje na pracovní schůzce s obchodními partnery, od daně je u zaměstnanců dále osvobozena hodnota občerstvení na pracovišti včetně nealkoholických nápojů, pokud toto občerstvení nemá charakter snídaně, oběda nebo večeře.

U zaměstnanců je osvobozen příjem z kulturních a sportovních akcí, které pořádá zaměstnavatel pro omezený okruh účastníků (zpravidla pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, popřípadě i pro obchodní partnery). Hodnota těchto akcí se nezapočítává do limitu ½ průměrné mzdy pro účely osvobození nepeněžitých příspěvků na zdraví, kulturu, sport, rekreaci a tištěné knihy. Podmínkou pro osvobození příjmu v tomto případě je, že pořádání takové akce zaměstnavatelem je obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené. Dle metodické informace GFŘ je obvyklé například pořádání vánočního večírku, dětského dne nebo oslavy k výročí firmy. Za obvyklé naopak nejsou považovány pravidelně (např. každý týden) pořádané akce. Podmínku přiměřenosti pak nesplní akce v exotických destinacích apod.

Změny ve zdanění dohod o provedení práce byly sice schváleny ve dříve prezentované podobě, nicméně jejich účinnost byla odložena až na 1. 7. 2024. Navíc, dle některých vyjádření, je možné, že tato pravidla budou ještě před nabytím jejich účinnosti novelizována.
 

 

K datu 1. 1. 2024 nabývá účinnosti ještě druhá novela zákona o daních z příjmů, která zavadí daňové zvýhodnění takzvaného dlouhodobého investičního produktu. Dlouhodobý investiční produkt představuje alternativu k penzijnímu spoření a životnímu pojištění pro účely zajištění na stáří a umožňuje investovat do širšího portfolia produktů (např. do akcií, ETF, podílových fondů, veřejně obchodovatelných dluhopisů apod.). Poskytovatel dlouhodobého investičního produktu (např. banka, pojišťovna, obchodník s cennými papíry, investiční společnost) musí být registrován u ČNB. Podmínkou je, že prostředky z dlouhodobého investičního produktu bude možné vybrat nejdříve po 120 měsících od počátku investování (tato podmínka platí i pro nové smlouvy o penzijním spoření a životním pojištění, do 31. 12. 2023 stačila doba 60 měsíců) a zároveň nejdříve v 60 letech věku poplatníka. Nebude-li tato podmínka splněna, vzniká povinnost dodanit uplatněné odpočty od základu daně a zdanit osvobozené příspěvky od zaměstnavatele, podobně jako dosud při předčasném ukončení penzijního spoření nebo životního pojištění.

Jako odpočet od základu daně bude možné uplatnit vklady do dlouhodobého investičního produktu až do výše 48 000 Kč za rok. Limit 48 000 Kč za rok platí v souhrnu pro penzijní spoření, životní pojištění a dlouhodobý investiční produkt. Osvobozeným příjmem zaměstnance jsou vklady zaměstnavatele do dlouhodobého investičního produktu až do výše 50 000 Kč ročně. Opět se jedná o společný limit pro penzijní spoření, životní pojištění a dlouhodobý investiční produkt.

3. 1. 2024

Informace k Dani z nemovitých věcí

Do 31. 1. 2024 je termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Daňové přiznání se podává pouze v případě, že oproti předcházejícímu období došlo u poplatníka ke změně. Změnou se rozumí např. nabytí nebo pozbytí nemovitosti, dostavění nemovitosti apod. Ke změně však může dojít i z titulu novely zákona o dani z nemovitých věcí.

K 1. 1. 2024 se může jednat například o následující případy, kdy také vzniká povinnost podat daňové přiznání:

Jako garáž se nově zdaňují všechny budovy samostatně evidované v katastru nemovitostí se způsobem využití garáž, bez ohledu na to, zda způsob využití evidovaný v katastru nemovitostí odpovídá skutečnému stavu (u garáží, které nejsou samostatně evidovány v katastru nemovitostí nedochází k žádné změně).

U stavebních pozemků dochází k vypuštění podmínky, že musí jednat o pozemek dosud nezastavěný zdanitelnou stavbou.

Zpevněná plocha pozemku se nově může nacházet na jakémkoliv druhu pozemku.

Zvýšení sazby daně u budov obytného domu s nebytovým prostorem užívaným k podnikání se nově použije i v případě místností využívaných k poskytování ubytování bez ohledu na to, zda bylo vydáno rozhodnutí stavebního úřadu o změně využití stavby.

 

21. 12. 2023

Změny v sociálním a zdravotním pojištění

Nová minimální výše zálohy na zdravotní pojištění bude činit 2 968 Kč. Povinnost platit zálohu minimálně v této výši platí již od ledna 2024. Záloha je splatná do 8. dne následujícího měsíce (v případě zálohy za leden tedy do 8. února).

Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ, které vykonávají hlavní činnost, bude nově činit 3 852 Kč. OSVČ, které nově zahájí činnost budou moci v prvních 3 letech podnikání platit nižší minimální zálohy v částce 3 210 Kč. Za OSVČ, která nově zahajuje činnost se považuje taková OSVČ, která v předchozích 20 kalendářních letech před (znovu)zahájením činnosti nepodnikala. Pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnosti bude minimální záloha nově činit 1 413 Kč. Zálohy na pojistné na sociální pojištění jsou splatné do konce měsíce, za který se záloha platí (v případě zálohy za leden tedy do 31. ledna). Od roku 2024 dochází tedy ke změně i v tomto a povinnost platit zálohy na sociální pojištění alespoň v této výši platí již od ledna 2024.

Pro OSVČ, které si dobrovolně platí nemocenské pojištění, dochází od ledna 2024 ke zvýšení minimální platby nemocenského pojištění na 216 Kč.

Dochází rovněž ke zvýšení minimálních záloh na paušální daň. Výše zálohy nově činí 7 498 Kč pro 1. pásmo paušální daně, 16 745 Kč pro 2. pásmo paušální daně a 27 139 Kč pro 3. pásmo paušální daně. Nová výše záloh se uplatní již od ledna 2024. Zálohy na paušální daň jsou splatné do 20. dne měsíce, za který se záloha platí (v případě zálohy za leden tedy do 20. ledna).

 

 

12. 12. 2023

Záloha na daň z příjmů

15.12.2023 je splatná čtvrtletní, resp. pololetní záloha na daň z příjmů.

Pokud neznáte výši záloh, které máte platit, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

13. 11. 2023

Daň z nemovitých věcí

30.11. je datum splatnosti druhé splátky u poplatníků, jejichž daňová povinnost převyšuje 5000 Kč a rozhodli se ji zaplatit ve splátkách. Pokud budete potřebovat poradit s číslem bankovního účtu finančního úřadu nebo vypočítat výši splátky, obraťte se na nás.

19. 10. 2023

Aktuální změny zákonů včetně připravovaných

První část se týká tolik diskutovaných změn v dohodách o provedení práce, druhá pak možná ještě více diskutovaného konsolidačního balíčku.

První již schválenou novelou je novela zákoníku práce. S účinností od 1. 10. 2023 přináší novela především následující:

- Přibližuje zaměstnání na dohody mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) více standardní pracovní smlouvě. Zaměstnanci na dohody mají nově nárok např. na odstupné, dovolenou (od 1. 1. 2024), příplatky za práci v noci, o víkendech a svátcích, cestovní náhrady apod. Pro dohody se nově uplatní také úprava překážek v práci na straně zaměstnance (návštěva lékaře, darování krve, svatba apod.). Zaměstnanci na dohody mimo pracovní poměr však nemají v těchto případech nárok na náhradu mzdy (čerpají tedy neplacené volno).

- V případě zaměstnanců pracujících na home-office se zavadí možnost výplaty paušální náhrady nákladů, které zaměstnanci v souvislosti s prací na home-office vznikají (náklady na energie a opotřebení vlastního vybavení). Pro rok 2023 je částka stanovena na 4,60 Kč za hodinu práce na home-office. Vyplacené náhrady jsou pro zaměstnance osvobozeným příjmem a pro zaměstnavatele daňovým nákladem. Další možností je vyplácet zaměstnanci prokázané skutečné náklady. Pokud zaměstnavatel nebude vyplácet zaměstnanci v souvislosti s prací na home-office žádné náhrady, je k tomu nutná písemná dohoda se zaměstnancem, který musí s nevyplácením náhrad souhlasit. Tuto dohodu je nutné uzavřít nejpozději před začátkem výkonu práce na home-office (u stávajících zaměstnanců potom do 1. listopadu 2023).

 

S účinností od 1. 1. 2024 je momentálně připravován tzv. konsolidační balíček, který byl 13. 10. 2023 schválen Sněmovnou. Aby byl balíček účinný musí jej ještě schválit Senát a podepsat prezident. Níže vycházíme ze znění schváleného Sněmovnou a upozorňujeme, že finální znění se může ještě lišit. Přehled změn není vyčerpávající, uvádíme pouze ty nejvýznamnější změny.

 

Daň z příjmů fyzických osob:

- Snížení hranice pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů ze 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy (1 451 664 Kč místo 1 935 552 Kč v roce 2023).

- Omezení uplatnění slevy na vyživovanou manželku pouze na případy, kdy pečuje o dítě do 3 let věku.

- Zrušení slevy na studenta a slevy za zaplacené školkovné, zrušení odpočtu z příspěvků odborové organizaci a za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

- Zavedeno osvobození jednotlivého druhu ostatních příjmů do výše 50 tis. Kč za rok. Do tohoto limitu bude nutné započítávat také příjmy, u nichž se ruší dosavadní osvobození jako jsou např. kurzové zisky, příspěvky na stavební spoření, výhry z tombol nebo hazardních her apod.

- Zavedení limitu osvobození příjmů z prodeje akcí a obchodních podílu, které splňují časové testy, na maximálně 40 mil. Kč. Tato změna je však odložena až na 1. 1. 2025. K tomuto datu bude umožněno přecenění nabývací ceny akcií a obchodních podílů, přičemž takto zjištěná cena bude moci být v budoucnu uplatněna jako daňový výdaj. 

 

Zaměstnanci:

- Sjednocení daňového režimu stravenek se stravenkovým paušálem. U zaměstnance se v obou případech bude jednat o osvobozený příjem do limitu 70 % stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin (107,1 Kč v roce 2023). Částka vyplacená nad tento limit bez ohledu na formu (stravenka, paušál) bude zdanitelným příjmem zaměstnance. U zaměstnavatele se bude jednat vždy o daňově uznatelný náklad bez ohledu na výše uvedený limit.

- Nově se zavádí osvobození drobného občerstvení na pracovišti, které nemá charakter snídaně, obědu nebo večeře (jedná se například o čerstvé ovoce, sušenky nebo chlebíčky). Osvobozeným příjmem zaměstnance budou také pracovní snídaně nebo obědy (pozor nikoliv však večeře!) s obchodními partnery. Pro zaměstnavatele se v obou případech jedná o nedaňový náklad.

- Zavadí se limit pro osvobození nepeněžních benefitů zaměstnanců v součtu ve výši ½ průměrné měsíční mzdy (20 162 Kč v roce 2023). Jedná se o roční limit, který se posuzuje jednotlivě u každého zaměstnavatele daného zaměstnance. Pokud má tedy zaměstnanec více zaměstnavatelů, počítá se limit zvlášť u každého zaměstnavatele. Částka benefitů nad uvedený limit je zdanitelným příjmem zaměstnance. Daňová uznatelnost nákladů zaměstnavatele je navázána na osvobození u zaměstnance. Pokud jsou benefity u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů, jedná se o daňově neuznatelný náklad zaměstnavatele. Naopak pokud jsou benefity u zaměstnance zdanitelným příjmem, jedná se o daňově uznatelný náklad zaměstnavatele.

- V případě dodaňování použití vozidla zaměstnavatele pro soukromé cesty zaměstnance se zavádí nová kategorie 0,25% pořizovací ceny vozidla u bezemisních vozidel, 0,5 % pořizovací ceny se použije u nízkoemisních vozidel, pro ostatní vozidla zůstává 1 % pořizovací ceny.

- Zrušení osvobození věcných darů při vyjmenovaných životních a pracovních výročích.

- Nově se bude z příjmů zaměstnance odvádět také nemocenské pojištění v sazbě 0,6 %.

 

Dohody o provedení práce:

Nově budou platit 2 limity pro odvod pojistného z dohod o provedení práce. První, který bude stejně jako dnes uplatňován u jednoho zaměstnavatele daného zaměstnance, bude stanoven jako 25 % průměrné měsíční mzdy (dnes 10 000 Kč, pro rok 2023 by se jednalo o částku 10 081 Kč). Druhým limit je 40 % průměrné mzdy z dohod o provedení práce u všech zaměstnavatelů daného zaměstnance (16 130 Kč v roce 2023). Pokud některý z těchto limitů bude překročen, podléhá příjem zaměstnance z dohody o provedení práce zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Každý zaměstnavatel bude do 20. dne následujícího měsíce předávat správě sociálního zabezpečení seznam zaměstnanců na dohodu o provedení práce a výši jejich příjmů. Na základě toho správa sociálního zabezpečení vyhodnotí, zda byl druhý z výše uvedených limitů překročen. Pokud ano, bude vyměřeno zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnavatel však bude hradit pouze část pojistného, kterou platí zaměstnavatel. Část pojistného, která je strhávána zaměstnanci bude správa sociálního zabezpečení vymáhat přímo po zaměstnanci. V této souvislosti se zavádí povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance, se kterým uzavřel dohodu o provedení práce, jaké má důsledky překročení limitu 40 % průměrné mzdy z příjmů z dohod o provedení práce od více zaměstnavatelů.

 

Pojistné OSVČ:

- Zvýšení vyměřovacího základu z 50 % základu daně na 55 % základu daně u zdravotního i sociálního pojištění.

- Postupné zvyšování minimálního vyměřovacího základu sociálního pojištění v následujících 3 letech vždy o 5 procentních bodů z 25 % průměrné mzdy na 40 % průměrné mzdy (v roce 2024 tedy bude minimální vyměřovací základ 30 % průměrné mzdy).

- Pro nové OSVČ bude v prvních 3 letech podnikání stále platit minimální vyměřovací základ ve výši 25 % průměrné mzdy. Za novou OSVČ se považuje taková, která během předchozích 20 let nepodnikala.

- Pro OSVČ, které si dobrovolně platí nemocenské pojištění, dochází ke zvýšení sazby o 0,6 procentního bodu z 2,1 % na 2,7 %.

 

Daň z příjmů právnických osob:

- Zvýšení sazby daně z 19 % na 21 %.

- Daňové náklady z pořízení osobních automobilů budou nově omezeny částkou 2 mil. Kč. Bude-li vstupní cena auta (včetně případného technického zhodnocení v dalších letech) vyšší než 2 mil. Kč, bude možné daňové odpisy nebo daňovou zůstatkovou cenu uplatnit maximálně do částky 2 mil. Kč. Podobně je omezena maximální výše nároku na odpočet DPH částkou 420 tis. Kč.

- Možnost uplatnění mimořádných odpisů (na 24 měsíců) u bezemisních vozidel (tj. elektromobilů) pořízených v letech 2024 až 2028.

- Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako dárku obchodním partnerům do 500 Kč.

- Možnost nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů. V takovém případě se kurzové rozdíly zdaňují až v okamžiku jejich realizace.

- Možnost výpočtu a platby daně v cizí měně, pokud tuto měnu poplatník používá ve svém účetnictví jako funkční měnu (vizte naše minulé upozornění).

 

Další změny:

- Sjednocení snížených sazeb DPH z 10 a 15 % na 12 %. Základní sazba DPH 21 % zůstává beze změny. Dochází k přeřazení některých položek mezi sazbami daně.

- Zvýšení sazeb daně z nemovitostí, rozšíření pravomocí obcí při stanovení místního koeficientu, zavedení valorizačního mechanismu sazeb daně v závislosti na inflaci.

- Zvýšení spotřebních daní z tabáku a alkoholu, zvýšení daně z hazardu.

novější
Poslední novinky
10. 6. 2024

Daň z příjmů

Splatnost zálohy na daň.
14. 5. 2024

Daň z nemovitostí

Splatnost daně.
7. 3. 2024

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha.
25. 2. 2024

Nová oznamovací povinnost

Oznamovací povinnost přeshraničních plateb.
archiv
© Copyright 2024 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX