Cs En De

Novinky

26. 11. 2020

Daň z nemovitých věcí

30.11. je datum splatnosti druhé splátky u poplatníků, jejichž daňová povinnost převyšuje 5000 Kč a rozhodli se ji zaplatit ve splátkách. Pokud budete potřebovat poradit s číslem bankovního účtu finančního úřadu nebo vypočítat výši splátky, obraťte se na nás.

 

 

15. 10. 2020

Liberační balíček

14. října 2020 vydalo MF Finanční zpravodaj číslo 22/2020, jehož obsahem je Velký liberační balíček. Ten má pomoci podnikatelům, jejichž nadpoloviční část příjmů pochází z vládou zakázaných nebo omezených činností. Jedná se tedy např. o provozovatele restauračních zařízení a barů, pořadatele koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, cirkusů a varieté, poutí, kongresů, veletrhů, provozovatele vnitřních sportovišť, umělých koupališť, wellness zařízení, zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků.

Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, mají nově:

1. Odloženy úhrady daně z přidané hodnoty formou prominutí úroku z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty u měsíčních plátců za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020 a za III. čtvrtletí 2020 u čtvrtletních plátců, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020.  Tímto rozhodnutím ale nedochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, tj. daňová přiznání i kontrolní hlášení je stále nutno podat v zákonné lhůtě.

2. prominuty zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, splatných v období mezi 15.10. 2020 a 15.12.2020

3. jsou jim prominuty zálohy na daň silniční na rok 2020

 

Prominutí je zároveň podmíněno tím, že daňový subjekt skutečnost, že převažující část jeho příjmů v rozhodném období pocházela z činností zakázaných nebo omezeným Usnesením vlády, oznámí příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení může být zasláno i prostým emailem.

 

Více informací k liberačními balíčku naleznete ve Finančním zpravodaji na adrese zde

 

 

5. 10. 2020

Silniční daň

Dne 15.10.2020 je splatná čtvrtletní záloha na silniční daň.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

7. 9. 2020

Daň z příjmů

Dne 15.9.2020 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

 

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

26. 8. 2020

Zálohy sociální a zdravotní pojištění

V srpnu končí možnost neplatit zálohy na sociální a zdravotní pojištění (kromě platby nemocenského pojištění dobrovolně pojištěných OSVČ, která přerušena nebyla a povinnost placení trvala i v době od března do srpna). Nezapomeňte tedy v září obnovit platby záloh na zdravotní a sociální pojištění ve výši, která vám vyšla na základě podaných přehledů za rok 2019.

 

Ve vyúčtování za rok 2020 vám pak bude zcela odpuštěno pojistné na zdravotní a sociální pojištění ve výši minimálních měsíčních záloh za období 6 měsíců (od března do srpna). Pokud platíte víc než minimální zálohy, doplatíte ve vyúčtování za rok 2020 za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020.

24. 8. 2020

Daň z nemovitostí

Upozorňujeme poplatníky, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb s daní z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, že dne 31.8.2020 je splatná 1. splátka daně.

 

Z důvodu mimořádné situace v důsledku šíření nákazy koronavirem byla obcím dána možnost osvobodit obecně závaznou vyhláškou nemovitosti na území obce od daně z nemovitostí až na dobu 5 let. Osvobození může obec schválit zpětně i na rok 2020. Nárok na osvobození je nutné uplatnit v daňovém přiznání. Ověřte si tedy prosím, zda se vás to případně týká.

17. 8. 2020

Daň z příjmů

18.8.2020 je zásadním datem pro vypořádání povinností vůči státu z hlediska daně z příjmů.

Jde o využití bezsankčních možností v případě:

- podání daňového přiznání k dani z příjmů 

- doplacení daně z příjmů

- podání oznámení o osvobozených příjmech fyzické osoby podle § 38v

 

 

1. 7. 2020

Silniční daň

Dnes bychom Vás rádi upozornili na splatnost čtvrtletní zálohy na silniční daň dne 15. 7. 2020. Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

 

Na základě přijatých opatření z důvodu šíření nákazy koronavirem dochází k odpuštění úroku z prodlení při pozdní platbě i této zálohy, pokud bude uhrazena nejpozději do 15. 10. 2020.  

 

Připomínáme a upozorňujeme, že se ale nejedná o zrušení povinnosti tuto zálohu hradit (stejně jako v případě dubnové zálohy nebo např. platby daně z příjmů za rok 2019), ale dochází pouze k prominutí penále z pozdní úhrady těchto plateb. Jde tedy defacto o nepenalizované porušení zákona, což může mít vliv do budoucna v případech, kdy je automatický nárok na prominutí sankce při prvním porušení. Nebo v případě poplatníků, kterým bylo povoleno splácet daň ve splátkách za podmínky, že nedojde z jejich strany k žádnému porušení zákona.

 

Je samozřejmě možné, že na to finanční správa bude pohlížet benevolentněji, ale najisto s tím počítat nelze.

 

 

11. 6. 2020

Liberační balíček III

Nejvýznamnějším opatřením je odpuštění penále za pozdní podání přiznání k dani z příjmu a úroků z prodlení za pozdní úhradu daně z příjmů, pokud k podání daňového přiznání a úhradě daně dojde do 18. 8. 2020. Uvedené opatření se týká jak daňových subjektů s řádným termínem pro podání přiznání do 1. 7. 2020, tak i daňových subjektů s řádným termínem pro podání přiznání do 1. 4. 2020. Uvedené opatření se však netýká daňových subjektů, které jsou registrovány u Specializovaného finančního úřadu. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud bude daňové přiznání podáno nebo daň zaplacena později než 18. 8. 2020 bude případná sankce uplatněna za celé období od řádného termínu pro podání daňového přiznání a úhradu daně tj. od 1. 7. 2020 resp. od 1. 4. 2020. V případě termínu pro podání přehledů na zdravotní a sociální pojištění stále zůstává v platnosti dříve přijatý odklad termínu do 3. 8. 2020 pro všechny subjekty bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou zastoupeny daňovým poradcem.

 

Spolu s prodloužením termínu pro odpuštěním penále a úroků z prodlení u řádného přiznání k dani z příjmů dochází nově i k odpuštění penále a úroků z prodlení i v dalších situacích, které byly původně opomenuty. Konkrétně se jedná o oznámení o osvobozených příjmech a o dodatečné daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, pokud v běžném zdaňovacím období došlo ke změně ve způsobu uplatňování výdajů (např. z paušálních na skutečné). Pokud oznámení o osvobozených příjmech nebo dodatečné daňové přiznání bude podáno do 18. 8. 2020, tak jsou prominuty související sankce.

 

Dále byla přijata tato opatření:

Odpuštění penále za pozdní podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a úroků z prodlení za pozdní úhradu daně z nabytí nemovitých věcí, pokud termín pro podání přiznání k dani z nabytí spadá do období od 31. 3. 2020 do 30. 11. 2020 a přiznání bude podáno a daň bude uhrazena do 31. 12. 2020. Do této doby by již mělo být schváleno připravované zrušení daně z nabytí nemovitostí a daňové subjekty tak již budou mít jistotu, zda zrušení daně z nabytí dopadá i ně, pokud se této možnosti rozhodnou využít.


Odpuštění pokuty za pozdní podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Pro odpuštění této pokuty však vyúčtování muselo být podáno nejpozději do 31. 5. 2020.


Prodloužení doby po kterou jsou odpuštěny správní poplatky u vybraných žádostí (např. žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, apod.). Původně byly správní poplatky prominuty u žádostí podaných v období od 12. 3. 2020 do 31. 7. 2020, nově budou správní poplatky prominuty u žádostí podaných až do 31. 12. 2020.


Nově je automaticky bez žádosti prominut úrok z prodlení nebo úrok z posečkání u těch daňových subjektů, kterým bylo na základě individuální žádosti povoleno posečkání daně nebo rozložení její úhrady na splátky. Prominut je úrok z prodlení a úrok z posečkání, který vzniknul v období od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020.


Prodloužení doby po kterou je prominuta daň z přidané hodnoty při bezúplatném dodání vyjmenovaných ochranných prostředků (např. roušky, obličejové štíty, gumové rukavice, apod.), lékařských přístrojů (např. teploměry, plicní ventilace, apod.) a dezinfekčních prostředků, jakož i surovin pro jejich výrobků (např. lihové roztoky, apod.). Původně byla DPH prominuta pouze po dobu vyhlášení nouzového stavu tj. do 17. 5. 2020, nově však bude DPH při bezúplatném dodání prominuta také v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.
 

4. 6. 2020

Daň z příjmů

Dne 15. 6. 2020 je řádný termín splatnosti zálohy na daň z příjmů. Nicméně v důsledku přijatých opatření z důvodu šíření nákazy koronavirem došlo na základě rozhodnutí Ministerstva financí k úplnému prominutí povinnosti hradit zálohu na daň z příjmů splatnou dne 15. 6. 2020. Výše uvedenou zálohu tedy není nutné hradit a její neuhrazení není spojeno s žádnými sankcemi.

Týká se to ale pouze těch z vás, kteří mají jako zdaňovací období kalendářní rok. Pokud má společnost jako zdaňovací období např. hospodářský rok,  plošné prominutí záloh se jí netýká. V takovém případě lze zálohu prominout pouze na základě individuálně podané žádosti.

 

novější
Poslední novinky
26. 11. 2020

Daň z nemovitých věcí

Splatnost zálohy pro některé poplatníky.
15. 10. 2020

Liberační balíček

Rozhodnutí MFČR o prominutí některých povinností
5. 10. 2020

Silniční daň

Říjnová záloha
7. 9. 2020

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha.
archiv
© Copyright 2020 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX