Cs En De

Novinky

22. 3. 2023

Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů

Upozorňujeme, že platí pro poplatníky, kteří mají zdaňovací období kalendářní rok, tj. od 1.1.2022 do 31.12.2022. Pro poplatníky s hospodářským rokem, případně v některých speciálních případech, se na nás v případě zájmu obraťte.

1. Základním termínem je dle § 136 daňového řádu 3. duben 2023. Tento termín platí pro všechny poplatníky (s výjimkou poplatníků, kteří podléhají povinnému auditu), pokud nepodají daňové přiznání po 3. 4. 2023 některým z níže uvedených způsobů. Pokud tedy podá poplatník daňové přiznání některým z níže uvedených způsobů v odstavcích 2 nebo 3 do 3. 4. 2023 (včetně), tak i pro něj platí základní termín do 3. 4. 2023.

2. Pokud bude daňové přiznání podáno elektronicky, prodlužuje se lhůta do 2. května 2023.  Za elektronické podání se považuje podání prostřednictvím datové schránky, aplikace EPO s ověřenou identitou, se zaručenou identitou nebo uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím daňové informační schránky nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem.

3. Pokud má společnost povinný audit nebo daňové přiznání podává daňový poradce, lhůta se prodlužuje do 3. července 2023. Daňový poradce ale musí podat přiznání nejdříve po 3. dubnu 2023. Pokud by ho podal v zastoupení poplatníka dříve, platí lhůta do 3. dubna 2023, vizte též naši informaci v odstavci 1.

Daň vypočtená v daňovém přiznání je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání.

6. 3. 2023

Daň z příjmů

K 15.3.2023 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

15. 2. 2023

Sociální pojištění

Od 1. 2. 2023 byla zavedena sleva na sociální pojištění ve výši 5 % při zaměstnání na částečný úvazek některé z následujících kategorií zaměstnanců:

starší 55 let;
pečující o dítě mladší 10 let;
pečující o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby;
připravující se na budoucí povolání studiem;
kteří nastoupili na rekvalifikaci jako uchazeči o zaměstnání v období 12 měsíců před poskytnutím slevy;
se zdravotním postižením;
mladší 21 let.
 

Podmínky pro uplatnění slevy jsou:

zaměstnanec je u daného zaměstnavatele zaměstnán na částečný úvazek nejméně 8 hodin týdně a nejvýše 30 hodin týdně a zároveň nebylo skutečně odpracováno více než 138 hodin za měsíc (tato podmínka neplatí pro zaměstnance mladší 21 let)
výdělek zaměstnance u daného zaměstnavatele není vyšší než 60 486 Kč za měsíc a zároveň 463,70 Kč za hodinu
 

Slevu může uplatnit pouze zaměstnavatel, který oznámí záměr uplatňovat slevu správě sociálního zabezpečení nejpozději v termínu pro podání přehledu o výši pojistného za kalendářní měsíc, za který bude sleva poprvé uplatněna. Slevu na pojistném lze uplatnit poprvé při zúčtování mezd za únor 2023. V takovém případě je potřeba záměr uplatňovat slevu oznámit nejpozději do 20. března 2023. Sleva může být na jednoho zaměstnance uplatněna pouze u jednoho zaměstnavatele, a to u toho který oznámí záměr uplatňovat slevu dříve. Výše slevy na pojistném na sociální zabezpečení činí 5 %, o které se snižuje sazba na sociální pojištění placené zaměstnavatelem. Slevu uplatní zaměstnavatel tak, že v přehledu o výši pojistného sníží vypočtené pojistné o tuto slevu. Slevu nelze uplatňovat dodatečně, ale lze ji uplatnit pouze v termínu pro podání řádného přehledu za daný měsíc. Výše slevy se nijak nedotýká vyměřovacích základů daných zaměstnanců a nemá tedy negativní vliv na výši jejich důchodu nebo podpory v nezaměstnanosti.

27. 1. 2023

Daň silniční a daň z nemovitých věcí

31.1.2023 je termín pro podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2023. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena či doměřena v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. V případě nejasností nebo dotazů vám je rádi zodpovíme.
 

Ve stejném termínu musí být podáno přiznání k silniční dani za rok 2022 a daň doplacena. Zde se odvoláváme na naši informaci ze září, a to ohledně podstatného zúžení  předmětu daně. Nově budou podléhat dani silniční pouze nákladní automobily nad 3,5 tuny (kategorie N2 a N3) a jejich přípojná vozidla (kategorie O3 a O4). Navíc pro vozidla do 12 tun je stanovena sazba daně v nulové výši, takže fakticky budou silniční daní zdaněna pouze vozidla nad 12 tun. Osobní automobily tedy již za rok 2022 nepodléhají silniční dani, a pokud vlastníte pouze osobní automobily, nemáte povinnost podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2022.

 

19. 12. 2022

Minimální zálohy pro OSVČ

Vážení klienti,
také v příštím roce dojde ke zvýšení minimálních záloh pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na zdravotní a sociální pojištění.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění bude činit 2 722 Kč (zvýšení o 95 Kč z dosavadních 2 627 Kč). Nová minimální výše zálohy se použije již při platbě zálohy za měsíc leden. Lednová záloha je splatná nejpozději do 8. 2. 2023. V případě, že již nyní platíte vyšší zálohu, než je stanovené minimum pro rok 2023, nedochází od 1. 1. 2023 ke změně výše zálohy.

Minimální výše zálohy na sociální pojištění v případě hlavní činnosti bude činit 2 994 Kč (zvýšení o 153 Kč z dosavadních 2 841 Kč). V případě vedlejší činnosti bude minimální výše záloh činit 1 178 Kč (zvýšení o 41 Kč z dosavadních 1 137 Kč).  U sociálního pojištění však nedochází ke zvýšení minimální zálohy již od 1. 1. 2023, ale nová výše zálohy je platná až od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2022.

2. 12. 2022

Daň z příjmů

15.12.2022 je splatná čtvrtletní, resp. pololetní záloha na daň z příjmů.

Pokud neznáte výši záloh, které máte platit, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme

14. 11. 2022

Daň z nemovitých věcí

30.11. je datum splatnosti druhé splátky u poplatníků, jejichž daňová povinnost převyšuje 5000 Kč a rozhodli se ji zaplatit ve splátkách. Pokud budete potřebovat poradit s číslem bankovního účtu finančního úřadu nebo vypočítat výši splátky, obraťte se na nás.

7. 9. 2022

Silniční daň

V návaznosti na naše dřívější upozornění ohledně prominutí záloh na silniční daň bychom Vás dnes rádi informovali o novele zákona o silniční dani, která ruší zdanění silniční daní pro osobní automobily. Novela zákona je účinná od 1. 7. 2022 s tím, že se zpětně použije pro celé zdaňovací období kalendářního roku 2022.

Nově budou podléhat dani silniční pouze nákladní automobily nad 3,5 tuny (kategorie N2 a N3) a jejich přípojná vozidla (kategorie O3 a O4). Navíc pro vozidla do 12 tun je stanovena sazba daně v nulové výši, takže fakticky budou silniční daní zdaněna pouze vozidla nad 12 tun. Osobní automobily tedy již za rok 2022 nepodléhají silniční dani, a pokud vlastníte pouze osobní automobily, nemáte povinnost podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2022.

Další novinkou je, že daň již nebude hrazena formou záloh, ale bude splatná jednou ročně k datu podání daňového přiznání. Termín pro podání daňového přiznání zůstává stejný, tj. do 31. ledna následujícího roku.

Pokud jste i přes výše uvedené prominutí zaplatili zálohu na silniční daň, stává se tato záloha ke dni 1. 7. 2022 vratitelným přeplatkem. Přeplatek však nevrací FÚ automaticky, ale je nutné o jeho vrácení požádat.

5. 9. 2022

Daň z příjmů

K 15.9.2022 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

22. 8. 2022

Daň z nemovitých věcí

Upozorňujeme klienty, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb s daní z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, že dne 31.8.2022 je splatná 1. splátka daně.

novější
Poslední novinky
22. 3. 2023

Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů

Je jich opět několik.
6. 3. 2023

Daň z příjmů

Splatnost zálohy.
15. 2. 2023

Sociální pojištění

Nová sleva na sociálním pojištění.
27. 1. 2023

Daň silniční a daň z nemovitých věcí

Lednové povinnosti.
archiv
© Copyright 2023 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX