Cs En De

Novinky

24. 5. 2021

Daň z nemovitých věcí

Do 31.5.2021 je splatná daň z nemovitých věcí týkající se poplatníků, kteří neprovozují zemědělskou výrobu a nepodnikají v oblasti chovu ryb. Splatnost daně se odvíjí od výše konečné daňové povinnosti. Pokud je překročena hranice 5 000 Kč za zdaňovací období, je možné ji uhradit ve dvou splátkách. První nejpozději do 31.5.2021, kdy je splatná i celá daň, pokud nepřevýší 5000 Kč.

9. 4. 2021

Silniční daň

Dne 15.4.2021 je splatná záloha na silniční daň za 1. čtvrtletí 2021.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

Pokud by vám současná pandemická situace neumožňovala zálohu vlivem nedostatečného cash flow uhradit a splňujete podmínky pro její prominutí, můžete oznámit správci daně, že patříte mezi vybrané daňové subjekty s tím, že se na vás vztahuje rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události ze dne 21. 12. 2020 zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 38/2020, kterým byla vybraným daňovým subjektům při splnění podmínek uvedených v rozhodnutí záloha na daň silniční splatná dne 15. 4. 2021 prominuta.

 

 

31. 3. 2021

Aprílové povinnosti

Datum 1.4.2021 je termín pro podání přiznání k silniční dani za rok 2020 a pro její doplacení, pokud jste využili možnost splnit tyto povinnosti po zákonném termínu bez sankce.

Stejný den je termín pro podání přiznání k dani z příjmů OSVČ a doplacení daně, pokud nebude využito možnost podat přiznání a doplatit daň v pozdějším termínu do 3.5.2021 bez sankce, případně služeb daňového poradce. Stejně tak musí být podáno oznámení osvobozených příjmů fyzických osob obdržených v roce 2020, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč; pro fyzické osoby podávající daňové přiznání je lhůta shodná s lhůtou pro podání daňového přiznání, pokud není využita možnost podání do 3.5.2021 bez sankcí.

Dále je tento aprílový termín posledním dnem pro podání přiznání k dani z nemovitostí za rok 2020, pokud byla využita možnost podat přiznání po řádném termínu bez sankcí.

8. 3. 2021

Daň z příjmů

K 15.3.2021 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

15. 2. 2021

Paušální daň

Připomínáme těm z vás, kteří se rozhodli využít institut paušální daně a splňují podmínky pro jeho aplikaci, že 22.2.2021 je splatná paušální záloha za leden a únor.

11. 2. 2021

Novela Zákona o obchodních korporacích

Vážení klienti,

dnes se naše upozornění netýká přímo daní nebo účetnictví.

Od 1.1.2021 platí rozsáhlá novela Zákona o obchodních korporacích, a i když se její vliv projeví spíše jen v našich auditorských zakázkách, rádi bychom připomenuli některé oblasti, kterých se změny také týkají. Jde např o:

o        rušení funkce statutárního ředitele (velmi důležité zejména v případě společností, kde není statutární ředitel současně členem správní rady. V tom případě totiž není od 1. ledna 2021 oprávněn zastupovat společnost).

o          změny pro právnické osoby, které jsou členy voleného orgánu obchodního korporace

o          změny u zákazů konkurenčního jednání

o          zpřísnění bilančního testu v případě vyplácení záloh na podíl na zisku

o          nová pravidla pro Zprávu o vztazích

o          smlouvu o výkonu funkce a její schválení valnou hromadou

o          zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií

o          vymezení oprávnění valné hromady

Novela nabyla účinnosti 1.1.2021, ale ne všechny změny se musí provést do konce roku. Některé ale ano, a to třeba i s účinností zpětně od 1.1. 2021, proto se musí věnovat velká pozornost přechodným ustanovením. Zvažte, zda podrobit celkové revizi aktuální znění vašich společenských smluv, resp. stanov, aby byla vyloučena možnost, že by některá ustanovení mohla přestat s účinností novely platit.

4. 2. 2021

Daňová ztráta nově

Novelou zákona (zákon č. 299/2020 Sb.) dochází k rozšíření možnosti uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, a to nově také na dvě zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, ve kterém daňová ztráta vznikla. Poprvé lze zpětně uplatnit ztrátu, která vznikla ve zdaňovacím období, které skončilo po 30. červnu 2020 (nejčastěji tedy ztrátu vzniklou za kalendářní rok 2020).

Pokud tedy vznikne za zdaňovací období roku 2020 daňová ztráta, je možné o tuto ztrátu snížit základ daně i za zdaňovací období roků 2018 a 2019 (nejen v následujících letech až do roku 2025, jak platilo před novelou), a to prostřednictvím dodatečných přiznání. Není stanoveno, v jakém poměru se má zpětně uplatňovaná ztráta rozdělit mezi předešlá období, toto je v kompetenci daňového subjektu. V případě, že by vznikl z vyměřených dodatečných přiznání vratitelný přeplatek, lze o jeho vrácení požádat správce daně. Výše takto uplatnitelné daňové ztráty je omezena částkou 30 mil. Kč.

Spolu se zpětným uplatněním daňové ztráty obsahuje novela také možnost vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně ve zdaňovacích obdobích následujících po obdobích, za které byla daňová ztráta stanovena. Pak by šla uplatnit pouze zpětně a díky tomuto kroku by došlo k podstatnému zkrácení lhůty pro stanovení daně, jelikož se na dobu následujících pěti let již v takovém případě neaplikuje speciální ustanovení o prodloužené prekluzivní lhůtě. Pokud např. kladné daňové základy za roky 2018 a 2019 převyšují dosaženou ztrátu za rok 2020, uplatní se tato daňová ztráta formou dodatečných přiznání a současně se daňový subjekt vzdá práva na uplatnění daňové ztráty po roce 2020. S koncem prekluzivní lhůty pro rok 2020 jsou pak prekludovány i roky 2018 a 2019. Pokud se však daňový subjekt nevzdá práva na uplatnění daňové ztráty, standardně se aplikuje prekluzivní lhůta, která je stanovena speciálně zákonem o daních z příjmů. Upozorňujeme, že vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty nelze vzít zpět. Vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty je možné pouze ve lhůtě pro přiznání daňového přiznání za rok, v němž ztráta vznikla. Dodatečně se tohoto práva nelze vzdát.

 

Zpětné uplatnění očekávané daňové ztráty

Pouze v případě prvního zdaňovacího období, které skončilo po 30. červnu 2020 (nejčastěji tedy kalendářní rok 2020) je možné zpětně uplatnit i částku v předpokládané výši očekávané budoucí ztráty zpětně za bezprostředně předcházející (jedno) zdaňovací období. V případě očekávané ztráty za rok 2020, je možné očekávanou daňovou ztrátu uplatnit tedy pouze za zdaňovací období roku 2019, a to opět prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Lze tak získat finanční prostředky dříve, než bude uzavřen rok 2020 a sestaveno daňové přiznání, k čemuž bude docházet standardně až následující rok 2021. Po stanovení skutečné daňové ztráty, která bude stanovena na základě řádně podaného daňového přiznání za rok 2020, může daňový subjekt postupovat dle ustanovení upravujících zpětné uplatnění daňové ztráty, tj. daňovou ztrátu bude možné uplatnit za dvě předcházející zdaňovací období.

Pokud by byla očekávaná daňová ztráta nadhodnocena oproti skutečně vykázané daňové ztrátě, byl by daňový subjekt povinen vedle opětovného podání dodatečného daňového přiznání také uhradit nedoplatek na dani z příjmů a s ním i související úroky z prodlení.

 

25. 1. 2021

Daň silniční a z nemovitostí

Dnes bychom Vás rádi upozornili na blížící se termíny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí, přiznání k silniční dani a na blížící se termín splatnosti silniční daně.

Řádný termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 je 1. únor 2021. Daňové přiznání se nepodává, pokud jej poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období, nebo daň byla vyměřena či doměřena v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně.

Řádným termínem pro podání přiznání k dani silniční za rok 2020 je také 1. únor 2021. Ve stejném termínu je splatný doplatek na této dani.

Jak už jsme vás dříve informovali, na základě rozhodnutí ministryně financí dochází k odpuštění pokuty za pozdní podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí a přiznání k silniční dani, pokud tato přiznání budou podána nejpozději do 1. dubna 2021. Dále dochází k prominutí úroků za pozdní úhradu silniční daně, pokud bude uhrazena nejpozději do 1. 4. 2021. V případě splatnosti daně z nemovitostí nedochází k žádnému odpuštění úroků a daň je splatná v rádném termínu do 31. 5. 2021, pokud je daň hrazena najednou, nebo do 31. 5. 2021 první splátka a do 30. 11. 2021 druhá splátka, pokud je daň hrazena ve splátkách, resp. do 31. 8. 2021 a 30. 11. 2021 u poplatníků provozujících zemědělskou činnost. 

Připomínáme, že se ale nejedná o posunutí termínu pro podání daňového přiznání a splatnosti daně, ale dochází pouze k prominutí sankcí za pozdní podání přiznání a z pozdní úhrady daně. Jde tedy defacto o nepenalizované porušení zákona, což může mít vliv do budoucna v případech, kdy je automatický nárok na prominutí sankce při prvním porušení. Nebo v případě poplatníků, kterým bylo povoleno splácet daň ve splátkách za podmínky, že nedojde z jejich strany k žádnému porušení zákona. Pokud tedy jste i v současné situaci schopni zpracovat daňové přiznání, resp. nám dodat podklady k jeho zpracování, a uhradit daně v řádném termínu, doporučujeme podání přiznání a úhradu zbytečně neodkládat.

14. 1. 2021

Novela od 2021

1) Zavedení daňové progrese u daně z příjmů fyzických osob

Nově kromě 15% sazby daně z příjmů fyzických osob je pro příjmy vyšší než 48násobek průměrné měsíční mzdy (tj. pro rok 2021 se jedná o částku 1 701 168 Kč) zavedena 23% sazba daně. V této souvislosti došlo ke zrušení 7% solidárního zvýšení daně, kterému podléhaly příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti nad 48násobek průměrné měsíční mzdy. Nová 23% sazba daně bude kromě těchto příjmů aplikována také na kapitálové příjmy, příjmy z nájmu a ostatní příjmy.

 

2) Zrušení zdaňování superhrubé mzdy

U příjmů ze závislé činností nově nebude základem daně hrubý příjem zvýšený o povinné odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění (tzv. superhrubá mzda), ale pouze hrubá mzda zaměstnance.

 

3) Zvýšení daňové slevy na poplatníka

O 3 000 Kč byla zvýšena částka roční slevy na poplatníka. Nově tak sleva činí 27 480 Kč. K dalšímu zvýšení o 3 000 Kč dojde znovu od 1. 1. 2022.

 

4) Stravenkový paušál

Nově mohou firmy poskytovat zaměstnancům příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu namísto stravenek. Maximální částka příspěvku činí 70 % stravného při pracovní cestě v délce 5 až 12 hodin (pro rok 2021 se jedná o částku 75,60 Kč). Do této částky se jedná o osvobozený příjem zaměstnance. U zaměstnavatele se jedná v plné výši o daňový náklad.

Příspěvek na stravování lze i nadále poskytovat formu stravenek. Zde oproti loňskému roku nedošlo k věcné změně, pouze došlo ke zvýšení daňově uznatelných limitů. Daňově nejvýhodnější stravenka má pro rok 2021 hodnotu 137 Kč. Pro zaměstnance se jedná v plné výši o osvobozený příjem. U zaměstnavatele je daňově uznatelný nákladem 55 % hodnoty stravenky (maximálně do částky 75,60 Kč).

 

5) Posun termínu pro podání přiznání k dani z příjmů

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů, pokud toto přiznání bude podáno elektronickou formou, je nově 4 měsíce po skončení zdaňovacího období tj. v případě kalendářního roku nejpozději do 1. května. Tento prodloužený termín lze využít již pro podání přiznání za rok 2020.

V případě podávání přiznání v písemné podobě nebo prostřednictvím daňového poradce zůstávají zachovány současné termíny tj. do 3 resp. 6 měsíců po skončení zdaňovacího období.

Nově se povinnost podat daňové přiznání v elektronické podobě nevztahuje na osoby, které mají dobrovolně (nepovinně) zřízenou datovou schránku, ale vztahuje se pouze na osoby, která mají datovou schránku zřízenou povinně ze zákona.

 

6) Změny v odpisech majetku

Došlo ke zvýšení hranice pro zařazení hmotného majetku a technického zhodnocení ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč. Nově tedy lze majetek a technické hodnocení do 80 tis. Kč uplatnit přímo do nákladů. Tuto změnu lze dobrovolně použít i zpětně již pro rok 2020.

Došlo také ke zrušení daňové kategorie nehmotného majetku. Nově se tak v daních budou uplatňovat účetní odpisy nehmotného majetku.

Dále byla také zavedena možnost mimořádných odpisů pro majetek zařazený v 1. odpisové skupině (např. výpočetní technika) a ve 2. odpisové skupině (např. osobní automobily). Tento majetek lze daňově odepsat již za 12 resp. 24 měsíců místo obvyklých 3 resp. 5 let. Mimořádné odpisy lze použít pro majetek pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Majetek lze stále odpisovat i standardním způsobem. Použití mimořádných odpisů je dobrovolné, použít je však může pouze vlastník, který je prvním odpisovatelem daného majetku.

 

7) Zpětné uplatnění daňové ztráty

Poprvé pro daňovou ztrátu vzniklou za rok 2020 je zavedena možnost jejího zpětného uplatnění. Kromě dosud platného uplatnění daňové ztráty v 5 následujících obdobích je nově možné daňovou ztrátu uplatnit i ve 2 předcházejících zdaňovacích obdobích (daňovou ztrátu za rok 2020 tedy lze uplatnit proti zisku za rok 2019 anebo 2018). Zpětně však lze uplatnit ztrátu maximálně do výše 30 mil. Kč.

 

8) Prodloužení časového testu pro osvobození prodeje nemovitostí a snížení odpočtu úroků z hypoték

Kromě již dříve schváleno zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo také k prodloužení časového testu pro osvobození nemovitostí, ve kterých neměl prodávající bydliště, od daně z příjmů fyzických osob z 5 let na 10 let. Nový časový test se uplatní u nemovitostí pořízených po 1. 1. 2021. Dvouletý časový test pro osvobození nemovitostí, v nichž měl prodávající bydliště, zůstává nadále zachován.

Dále došlo ke snížení limitu pro uplatnění úroků z hypotéky z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč. Toto snížení se však uplatní pouze u smluv uzavřených po 1. 1. 2021. Pro smlouvy uzavřené před tímto datem zůstává v platnosti stávající limit.

8. 1. 2021

Daň silniční a z nemovitých věcí

Dnes jen krátká, ale významná informace.

Ministerstvo financí přistoupilo k prominutí příslušenství těchto daní. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Na 1. dubna 2021 se bez rizika sankce posouvá také povinnost silniční daň uhradit. Splatnost daně z nemovitých věcí zůstává do 1. června.

 

Poslední novinky
15. 8. 2022

Firemní automobil pro soukromé účely

Změna pro tzv. nízkoemisní auta.
10. 6. 2022

Daň z příjmů

Záloha na daň.
18. 5. 2022

Daň z nemovitých věcí

Splatnost daně.
28. 3. 2022

Silniční daň

Změny v roce 2022.
archiv
© Copyright 2022 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX