Cs En De

Aktuální změny zákonů včetně připravovaných

První část se týká tolik diskutovaných změn v dohodách o provedení práce, druhá pak možná ještě více diskutovaného konsolidačního balíčku.

První již schválenou novelou je novela zákoníku práce. S účinností od 1. 10. 2023 přináší novela především následující:

- Přibližuje zaměstnání na dohody mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) více standardní pracovní smlouvě. Zaměstnanci na dohody mají nově nárok např. na odstupné, dovolenou (od 1. 1. 2024), příplatky za práci v noci, o víkendech a svátcích, cestovní náhrady apod. Pro dohody se nově uplatní také úprava překážek v práci na straně zaměstnance (návštěva lékaře, darování krve, svatba apod.). Zaměstnanci na dohody mimo pracovní poměr však nemají v těchto případech nárok na náhradu mzdy (čerpají tedy neplacené volno).

- V případě zaměstnanců pracujících na home-office se zavadí možnost výplaty paušální náhrady nákladů, které zaměstnanci v souvislosti s prací na home-office vznikají (náklady na energie a opotřebení vlastního vybavení). Pro rok 2023 je částka stanovena na 4,60 Kč za hodinu práce na home-office. Vyplacené náhrady jsou pro zaměstnance osvobozeným příjmem a pro zaměstnavatele daňovým nákladem. Další možností je vyplácet zaměstnanci prokázané skutečné náklady. Pokud zaměstnavatel nebude vyplácet zaměstnanci v souvislosti s prací na home-office žádné náhrady, je k tomu nutná písemná dohoda se zaměstnancem, který musí s nevyplácením náhrad souhlasit. Tuto dohodu je nutné uzavřít nejpozději před začátkem výkonu práce na home-office (u stávajících zaměstnanců potom do 1. listopadu 2023).

 

S účinností od 1. 1. 2024 je momentálně připravován tzv. konsolidační balíček, který byl 13. 10. 2023 schválen Sněmovnou. Aby byl balíček účinný musí jej ještě schválit Senát a podepsat prezident. Níže vycházíme ze znění schváleného Sněmovnou a upozorňujeme, že finální znění se může ještě lišit. Přehled změn není vyčerpávající, uvádíme pouze ty nejvýznamnější změny.

 

Daň z příjmů fyzických osob:

- Snížení hranice pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů ze 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy (1 451 664 Kč místo 1 935 552 Kč v roce 2023).

- Omezení uplatnění slevy na vyživovanou manželku pouze na případy, kdy pečuje o dítě do 3 let věku.

- Zrušení slevy na studenta a slevy za zaplacené školkovné, zrušení odpočtu z příspěvků odborové organizaci a za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

- Zavedeno osvobození jednotlivého druhu ostatních příjmů do výše 50 tis. Kč za rok. Do tohoto limitu bude nutné započítávat také příjmy, u nichž se ruší dosavadní osvobození jako jsou např. kurzové zisky, příspěvky na stavební spoření, výhry z tombol nebo hazardních her apod.

- Zavedení limitu osvobození příjmů z prodeje akcí a obchodních podílu, které splňují časové testy, na maximálně 40 mil. Kč. Tato změna je však odložena až na 1. 1. 2025. K tomuto datu bude umožněno přecenění nabývací ceny akcií a obchodních podílů, přičemž takto zjištěná cena bude moci být v budoucnu uplatněna jako daňový výdaj. 

 

Zaměstnanci:

- Sjednocení daňového režimu stravenek se stravenkovým paušálem. U zaměstnance se v obou případech bude jednat o osvobozený příjem do limitu 70 % stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin (107,1 Kč v roce 2023). Částka vyplacená nad tento limit bez ohledu na formu (stravenka, paušál) bude zdanitelným příjmem zaměstnance. U zaměstnavatele se bude jednat vždy o daňově uznatelný náklad bez ohledu na výše uvedený limit.

- Nově se zavádí osvobození drobného občerstvení na pracovišti, které nemá charakter snídaně, obědu nebo večeře (jedná se například o čerstvé ovoce, sušenky nebo chlebíčky). Osvobozeným příjmem zaměstnance budou také pracovní snídaně nebo obědy (pozor nikoliv však večeře!) s obchodními partnery. Pro zaměstnavatele se v obou případech jedná o nedaňový náklad.

- Zavadí se limit pro osvobození nepeněžních benefitů zaměstnanců v součtu ve výši ½ průměrné měsíční mzdy (20 162 Kč v roce 2023). Jedná se o roční limit, který se posuzuje jednotlivě u každého zaměstnavatele daného zaměstnance. Pokud má tedy zaměstnanec více zaměstnavatelů, počítá se limit zvlášť u každého zaměstnavatele. Částka benefitů nad uvedený limit je zdanitelným příjmem zaměstnance. Daňová uznatelnost nákladů zaměstnavatele je navázána na osvobození u zaměstnance. Pokud jsou benefity u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů, jedná se o daňově neuznatelný náklad zaměstnavatele. Naopak pokud jsou benefity u zaměstnance zdanitelným příjmem, jedná se o daňově uznatelný náklad zaměstnavatele.

- V případě dodaňování použití vozidla zaměstnavatele pro soukromé cesty zaměstnance se zavádí nová kategorie 0,25% pořizovací ceny vozidla u bezemisních vozidel, 0,5 % pořizovací ceny se použije u nízkoemisních vozidel, pro ostatní vozidla zůstává 1 % pořizovací ceny.

- Zrušení osvobození věcných darů při vyjmenovaných životních a pracovních výročích.

- Nově se bude z příjmů zaměstnance odvádět také nemocenské pojištění v sazbě 0,6 %.

 

Dohody o provedení práce:

Nově budou platit 2 limity pro odvod pojistného z dohod o provedení práce. První, který bude stejně jako dnes uplatňován u jednoho zaměstnavatele daného zaměstnance, bude stanoven jako 25 % průměrné měsíční mzdy (dnes 10 000 Kč, pro rok 2023 by se jednalo o částku 10 081 Kč). Druhým limit je 40 % průměrné mzdy z dohod o provedení práce u všech zaměstnavatelů daného zaměstnance (16 130 Kč v roce 2023). Pokud některý z těchto limitů bude překročen, podléhá příjem zaměstnance z dohody o provedení práce zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Každý zaměstnavatel bude do 20. dne následujícího měsíce předávat správě sociálního zabezpečení seznam zaměstnanců na dohodu o provedení práce a výši jejich příjmů. Na základě toho správa sociálního zabezpečení vyhodnotí, zda byl druhý z výše uvedených limitů překročen. Pokud ano, bude vyměřeno zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnavatel však bude hradit pouze část pojistného, kterou platí zaměstnavatel. Část pojistného, která je strhávána zaměstnanci bude správa sociálního zabezpečení vymáhat přímo po zaměstnanci. V této souvislosti se zavádí povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance, se kterým uzavřel dohodu o provedení práce, jaké má důsledky překročení limitu 40 % průměrné mzdy z příjmů z dohod o provedení práce od více zaměstnavatelů.

 

Pojistné OSVČ:

- Zvýšení vyměřovacího základu z 50 % základu daně na 55 % základu daně u zdravotního i sociálního pojištění.

- Postupné zvyšování minimálního vyměřovacího základu sociálního pojištění v následujících 3 letech vždy o 5 procentních bodů z 25 % průměrné mzdy na 40 % průměrné mzdy (v roce 2024 tedy bude minimální vyměřovací základ 30 % průměrné mzdy).

- Pro nové OSVČ bude v prvních 3 letech podnikání stále platit minimální vyměřovací základ ve výši 25 % průměrné mzdy. Za novou OSVČ se považuje taková, která během předchozích 20 let nepodnikala.

- Pro OSVČ, které si dobrovolně platí nemocenské pojištění, dochází ke zvýšení sazby o 0,6 procentního bodu z 2,1 % na 2,7 %.

 

Daň z příjmů právnických osob:

- Zvýšení sazby daně z 19 % na 21 %.

- Daňové náklady z pořízení osobních automobilů budou nově omezeny částkou 2 mil. Kč. Bude-li vstupní cena auta (včetně případného technického zhodnocení v dalších letech) vyšší než 2 mil. Kč, bude možné daňové odpisy nebo daňovou zůstatkovou cenu uplatnit maximálně do částky 2 mil. Kč. Podobně je omezena maximální výše nároku na odpočet DPH částkou 420 tis. Kč.

- Možnost uplatnění mimořádných odpisů (na 24 měsíců) u bezemisních vozidel (tj. elektromobilů) pořízených v letech 2024 až 2028.

- Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako dárku obchodním partnerům do 500 Kč.

- Možnost nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů. V takovém případě se kurzové rozdíly zdaňují až v okamžiku jejich realizace.

- Možnost výpočtu a platby daně v cizí měně, pokud tuto měnu poplatník používá ve svém účetnictví jako funkční měnu (vizte naše minulé upozornění).

 

Další změny:

- Sjednocení snížených sazeb DPH z 10 a 15 % na 12 %. Základní sazba DPH 21 % zůstává beze změny. Dochází k přeřazení některých položek mezi sazbami daně.

- Zvýšení sazeb daně z nemovitostí, rozšíření pravomocí obcí při stanovení místního koeficientu, zavedení valorizačního mechanismu sazeb daně v závislosti na inflaci.

- Zvýšení spotřebních daní z tabáku a alkoholu, zvýšení daně z hazardu.

Poslední novinky
15. 7. 2024

Zákon o účetnictví

Stručně změny platné už od 1.1.2024.
10. 6. 2024

Daň z příjmů

Splatnost zálohy na daň.
14. 5. 2024

Daň z nemovitostí

Splatnost daně.
7. 3. 2024

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha.
archiv
© Copyright 2024 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX