Cs En De

Milostivé léto

Vážení klienti,

dnes bychom Vás rádi informovali o Milostivém létu v oblasti daní. Akce Milostivé léto III navazuje na předchozí dvě Milostivá léta a tentokrát umožňuje zbavit se dluhů na příslušenství daně spravované Finanční nebo Celní správou ČR. Konkrétně je možné odpustit úrok z prodlení, úrok z posečkané částky, penále, pokutu za opožděné podání daňového přiznání a náklady řízení včetně exekučních nákladů. Další pokuty (jako například pokuty za nepodání kontrolního hlášení) prominout nelze. Prominout také nelze příslušenství daně, které je vymáháno soudním exekutorem (bylo možné jej prominout v předchozích Milostivých létech) nebo příslušenství vymáhané podle zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek. Aby se předešlo spekulacím s neplacením příslušenství daně v době, kdy bylo zvažováno spuštění Milostivého léta v daňové oblasti, bude možné prominout pouze příslušenství daně vzniklé do 30. září 2022.

Podmínkou odpuštění příslušenství daně je uhrazení dlužné daně, ke které se promíjené příslušenství vztahuje, do 30. listopadu 2023. Pokud je dluh na dani vyšší než 5 000 Kč, je možné na základě žádosti rozložit úhradu dlužné daně do dvanácti měsíčních splátek, přičemž první splátka musí být uhrazena také do 30. listopadu 2023. Druhou podmínkou je podání žádosti o odpuštění příslušenství daně v období od 1. července do 30. listopadu 2023. Žádat o prominutí příslušenství daně mohou podat pouze fyzické osoby. Na právnické osoby se možnost prominutí příslušenství daně nevztahuje.

Součástí zákona je i odpuštění nedoplatků na samotné dani. Odpuštěny budou bagatelní dluhy fyzických i právnických osob (vzniklé před 30. zářím 2022), které na jednotlivé dani nepřesahují 200 Kč, resp. 30 Kč na dani z nemovitostí, pokud zároveň celková částka takto odpuštěných dluhů jednoho subjektu u jednoho správce daně nepřesahuje 1 000 Kč. Odpuštění těchto dluhů je automatické a není třeba o něj žádat.

Kromě odpuštění dluhů na dani, bylo schváleno také odpuštění dluhů na příslušenství k pojistnému na sociálním pojištění evidovaných u správy sociálního zabezpečení, a to za obdobných podmínek, za kterých jsou odpuštěny dluhy na příslušenství daně. Zákon také dává možnost obcím schválit vyhlášku, kterou by prominuly nedoplatky na místních poplatcích.

Poslední novinky
7. 3. 2024

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha.
25. 2. 2024

Nová oznamovací povinnost

Oznamovací povinnost přeshraničních plateb.
3. 1. 2024

Novela ZDP od 1.1.2024

Novela Zákona o dani z příjmů.
3. 1. 2024

Informace k Dani z nemovitých věcí

Vliv novely zákona od 2024.
archiv
© Copyright 2024 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX