Cs En De

Liberační balíček III

Nejvýznamnějším opatřením je odpuštění penále za pozdní podání přiznání k dani z příjmu a úroků z prodlení za pozdní úhradu daně z příjmů, pokud k podání daňového přiznání a úhradě daně dojde do 18. 8. 2020. Uvedené opatření se týká jak daňových subjektů s řádným termínem pro podání přiznání do 1. 7. 2020, tak i daňových subjektů s řádným termínem pro podání přiznání do 1. 4. 2020. Uvedené opatření se však netýká daňových subjektů, které jsou registrovány u Specializovaného finančního úřadu. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud bude daňové přiznání podáno nebo daň zaplacena později než 18. 8. 2020 bude případná sankce uplatněna za celé období od řádného termínu pro podání daňového přiznání a úhradu daně tj. od 1. 7. 2020 resp. od 1. 4. 2020. V případě termínu pro podání přehledů na zdravotní a sociální pojištění stále zůstává v platnosti dříve přijatý odklad termínu do 3. 8. 2020 pro všechny subjekty bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou zastoupeny daňovým poradcem.

 

Spolu s prodloužením termínu pro odpuštěním penále a úroků z prodlení u řádného přiznání k dani z příjmů dochází nově i k odpuštění penále a úroků z prodlení i v dalších situacích, které byly původně opomenuty. Konkrétně se jedná o oznámení o osvobozených příjmech a o dodatečné daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, pokud v běžném zdaňovacím období došlo ke změně ve způsobu uplatňování výdajů (např. z paušálních na skutečné). Pokud oznámení o osvobozených příjmech nebo dodatečné daňové přiznání bude podáno do 18. 8. 2020, tak jsou prominuty související sankce.

 

Dále byla přijata tato opatření:

Odpuštění penále za pozdní podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a úroků z prodlení za pozdní úhradu daně z nabytí nemovitých věcí, pokud termín pro podání přiznání k dani z nabytí spadá do období od 31. 3. 2020 do 30. 11. 2020 a přiznání bude podáno a daň bude uhrazena do 31. 12. 2020. Do této doby by již mělo být schváleno připravované zrušení daně z nabytí nemovitostí a daňové subjekty tak již budou mít jistotu, zda zrušení daně z nabytí dopadá i ně, pokud se této možnosti rozhodnou využít.


Odpuštění pokuty za pozdní podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Pro odpuštění této pokuty však vyúčtování muselo být podáno nejpozději do 31. 5. 2020.


Prodloužení doby po kterou jsou odpuštěny správní poplatky u vybraných žádostí (např. žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, apod.). Původně byly správní poplatky prominuty u žádostí podaných v období od 12. 3. 2020 do 31. 7. 2020, nově budou správní poplatky prominuty u žádostí podaných až do 31. 12. 2020.


Nově je automaticky bez žádosti prominut úrok z prodlení nebo úrok z posečkání u těch daňových subjektů, kterým bylo na základě individuální žádosti povoleno posečkání daně nebo rozložení její úhrady na splátky. Prominut je úrok z prodlení a úrok z posečkání, který vzniknul v období od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020.


Prodloužení doby po kterou je prominuta daň z přidané hodnoty při bezúplatném dodání vyjmenovaných ochranných prostředků (např. roušky, obličejové štíty, gumové rukavice, apod.), lékařských přístrojů (např. teploměry, plicní ventilace, apod.) a dezinfekčních prostředků, jakož i surovin pro jejich výrobků (např. lihové roztoky, apod.). Původně byla DPH prominuta pouze po dobu vyhlášení nouzového stavu tj. do 17. 5. 2020, nově však bude DPH při bezúplatném dodání prominuta také v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.
 

Poslední novinky
2. 7. 2021

Silniční daň

Čtvrtletní záloha.
2. 6. 2021

Daň z příjmů

Splatnost zálohy.
24. 5. 2021

Daň z nemovitých věcí

Splátka daně.
9. 4. 2021

Silniční daň

Čtvrtletní záloha.
archiv
© Copyright 2021 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX