Cs En De

Termíny pro podání přiznání

Upozorňujeme, že platí pro poplatníky, kteří mají zdaňovací období kalendářní rok, tj. od 1.1.2021 do 31.12.2021. Pro poplatníky s hospodářským rokem, případně v některých speciálních případech, se na nás v případě zájmu obraťte.

1. Základním termínem je dle § 136 daňového řádu 1. duben 2022. Tento termín platí pro všechny poplatníky (s výjimkou poplatníků, kteří podléhají povinnému auditu), pokud nepodají daňové přiznání po 1. 4. 2022 některým z níže uvedených způsobů. Pokud tedy podá poplatník daňové přiznání některým z níže uvedených způsobů v odstavcích 2 nebo 3 do 1. 4. 2022 (včetně), tak i pro něj platí základní termín do 1. 4. 2022.

2. Pokud bude daňové přiznání podáno elektronicky, prodlužuje se lhůta do 2. května 2022 (1. května 2022 je neděle).  Za elektronické podání se považuje podání prostřednictvím datové schránky, aplikace EPO s ověřenou identitou, se zaručenou identitou nebo uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím daňové informační schránky nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem. Za elektronické podání je považováno i podání učiněné např. emailem nebo prostřednictvím aplikace EPO bez ověření identity, pokud je toto podání do 5 dnů potvrzeno některým z výše uvedených způsobů nebo v listinné podobě osobně či poštou.

3. Pokud má společnost povinný audit nebo daňové přiznání podává daňový poradce, lhůta se prodlužuje do 1. července 2022. Daňový poradce ale musí podat přiznání nejdříve po 1. dubnu 2022. Pokud by ho podal v zastoupení poplatníka dříve, platí lhůta do 1. dubna 2022, vizte též naši informaci v odstavci 1.

Daň vypočtená v daňovém přiznání je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání.

Poslední novinky
7. 9. 2022

Silniční daň

Novela zákona.
5. 9. 2022

Daň z příjmů

Splatnost zálohy.
22. 8. 2022

Daň z nemovitých věcí

Splatnost daně.
15. 8. 2022

Firemní automobil pro soukromé účely

Změna pro tzv. nízkoemisní auta.
archiv
© Copyright 2022 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX