Cs En De

Novela od 2021

1) Zavedení daňové progrese u daně z příjmů fyzických osob

Nově kromě 15% sazby daně z příjmů fyzických osob je pro příjmy vyšší než 48násobek průměrné měsíční mzdy (tj. pro rok 2021 se jedná o částku 1 701 168 Kč) zavedena 23% sazba daně. V této souvislosti došlo ke zrušení 7% solidárního zvýšení daně, kterému podléhaly příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti nad 48násobek průměrné měsíční mzdy. Nová 23% sazba daně bude kromě těchto příjmů aplikována také na kapitálové příjmy, příjmy z nájmu a ostatní příjmy.

 

2) Zrušení zdaňování superhrubé mzdy

U příjmů ze závislé činností nově nebude základem daně hrubý příjem zvýšený o povinné odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění (tzv. superhrubá mzda), ale pouze hrubá mzda zaměstnance.

 

3) Zvýšení daňové slevy na poplatníka

O 3 000 Kč byla zvýšena částka roční slevy na poplatníka. Nově tak sleva činí 27 480 Kč. K dalšímu zvýšení o 3 000 Kč dojde znovu od 1. 1. 2022.

 

4) Stravenkový paušál

Nově mohou firmy poskytovat zaměstnancům příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu namísto stravenek. Maximální částka příspěvku činí 70 % stravného při pracovní cestě v délce 5 až 12 hodin (pro rok 2021 se jedná o částku 75,60 Kč). Do této částky se jedná o osvobozený příjem zaměstnance. U zaměstnavatele se jedná v plné výši o daňový náklad.

Příspěvek na stravování lze i nadále poskytovat formu stravenek. Zde oproti loňskému roku nedošlo k věcné změně, pouze došlo ke zvýšení daňově uznatelných limitů. Daňově nejvýhodnější stravenka má pro rok 2021 hodnotu 137 Kč. Pro zaměstnance se jedná v plné výši o osvobozený příjem. U zaměstnavatele je daňově uznatelný nákladem 55 % hodnoty stravenky (maximálně do částky 75,60 Kč).

 

5) Posun termínu pro podání přiznání k dani z příjmů

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů, pokud toto přiznání bude podáno elektronickou formou, je nově 4 měsíce po skončení zdaňovacího období tj. v případě kalendářního roku nejpozději do 1. května. Tento prodloužený termín lze využít již pro podání přiznání za rok 2020.

V případě podávání přiznání v písemné podobě nebo prostřednictvím daňového poradce zůstávají zachovány současné termíny tj. do 3 resp. 6 měsíců po skončení zdaňovacího období.

Nově se povinnost podat daňové přiznání v elektronické podobě nevztahuje na osoby, které mají dobrovolně (nepovinně) zřízenou datovou schránku, ale vztahuje se pouze na osoby, která mají datovou schránku zřízenou povinně ze zákona.

 

6) Změny v odpisech majetku

Došlo ke zvýšení hranice pro zařazení hmotného majetku a technického zhodnocení ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč. Nově tedy lze majetek a technické hodnocení do 80 tis. Kč uplatnit přímo do nákladů. Tuto změnu lze dobrovolně použít i zpětně již pro rok 2020.

Došlo také ke zrušení daňové kategorie nehmotného majetku. Nově se tak v daních budou uplatňovat účetní odpisy nehmotného majetku.

Dále byla také zavedena možnost mimořádných odpisů pro majetek zařazený v 1. odpisové skupině (např. výpočetní technika) a ve 2. odpisové skupině (např. osobní automobily). Tento majetek lze daňově odepsat již za 12 resp. 24 měsíců místo obvyklých 3 resp. 5 let. Mimořádné odpisy lze použít pro majetek pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Majetek lze stále odpisovat i standardním způsobem. Použití mimořádných odpisů je dobrovolné, použít je však může pouze vlastník, který je prvním odpisovatelem daného majetku.

 

7) Zpětné uplatnění daňové ztráty

Poprvé pro daňovou ztrátu vzniklou za rok 2020 je zavedena možnost jejího zpětného uplatnění. Kromě dosud platného uplatnění daňové ztráty v 5 následujících obdobích je nově možné daňovou ztrátu uplatnit i ve 2 předcházejících zdaňovacích obdobích (daňovou ztrátu za rok 2020 tedy lze uplatnit proti zisku za rok 2019 anebo 2018). Zpětně však lze uplatnit ztrátu maximálně do výše 30 mil. Kč.

 

8) Prodloužení časového testu pro osvobození prodeje nemovitostí a snížení odpočtu úroků z hypoték

Kromě již dříve schváleno zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo také k prodloužení časového testu pro osvobození nemovitostí, ve kterých neměl prodávající bydliště, od daně z příjmů fyzických osob z 5 let na 10 let. Nový časový test se uplatní u nemovitostí pořízených po 1. 1. 2021. Dvouletý časový test pro osvobození nemovitostí, v nichž měl prodávající bydliště, zůstává nadále zachován.

Dále došlo ke snížení limitu pro uplatnění úroků z hypotéky z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč. Toto snížení se však uplatní pouze u smluv uzavřených po 1. 1. 2021. Pro smlouvy uzavřené před tímto datem zůstává v platnosti stávající limit.

Poslední novinky
15. 2. 2021

Paušální daň

Splatnost zálohy.
11. 2. 2021

Novela Zákona o obchodních korporacích

Od 1. ledna 2021
4. 2. 2021

Daňová ztráta nově

Zpětné uplatnění daňové ztráty.
25. 1. 2021

Daň silniční a z nemovitostí

Termíny přiznání a platby daně.
archiv
© Copyright 2021 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX