Cs En De

Program Antivirus

Jak jsme už avizovali, program Antivirus byl včera projednán vládou a došlo v něm oproti návrhu k výrazným změnám. Podstatou tohoto programu je částečná kompenzace mzdových nákladů zaměstnanců za dobu překážek vyvolaných karanténou a mimořádnými či krizovými opatřeními v souvislosti se šířením nemoci COVID-19

 Nově bude stát pokrývat zaměstnavatelům určitým procentem vyplacené náhrady mezd zaměstnancům v minimální zákonné výši včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění, kterým vyplacené náhrady podléhají. Příspěvky se vyplácení v následující výši

80 % vyplacené minimální zákonné náhrady v případě, že je zaměstnanec v nařízené karanténě nebo v situaci, kdy došlo k uzavření provozu na základě nařízení vlády. Maximální částka je 39 000 Kč za měsíc za 1 zaměstnance
60 % vyplacené minimální zákonné náhrady v případě nepřítomnosti významné části zaměstnanců, snížení odbytu nebo nedostatku vstupů (potíže se zásobováním). Maximální částka je 29 000 Kč za měsíc za 1 zaměstnance
Příspěvek je možné čerpat za období po 12. 3. 2020 (vyhlášení nouzového stavu) zatím pouze do konce dubna, ale podle vývoje aktuální situace je připravováno prodloužení programu.

Příspěvek lze čerpat pouze na zaměstnance, kterému není dána výpověď, není ve výpovědní době a který je účasten nemocenského pojištění (nelze tedy na zaměstnance na DPČ a DPP s nízkými příjmy, které nezakládají účast na nemocenském pojištění). Podmínkou vyplacení příspěvku je, že zaměstnavatel žádným způsobem neporušuje pracovněprávní předpisy, zaměstnancům přiznává náhrady výdělku minimálně v zákonné výši a tyto náhrady byly zaměstnancům skutečně vyplaceny.

Administrativní postup podávání žádostí zůstává stejný, veškerá komunikace s Úřadem práce však bude probíhat pouze elektronicky. Nejprve je tedy nutné uzavřít s Úřadem práce písemnou dohodu. Pro uzavření této dohody nově postačí pouze uvedení identifikačních údajů zaměstnavatele a doložení vlastnictví bankovního účtu, na který si budete přát příspěvek vyplácet. Při samotném podání žádosti o příspěvek (vyúčtování) se existence překážek v práci a výše vyplacených náhrad dokládá pouze čestným prohlášením zaměstnavatele. Nově se má za to, že překážka v práci vznikla z důvodu nákazy koronavirem, pokud Úřad práce nezjistí (neprokáže) opak. Zaměstnavatel tedy tuto skutečnost nemusí prokazovat.

Zda byly splněny podmínky pro výplatu příspěvku se poté bude u vybraných subjektů ověřovat následnou kontrolou, při které musí být zaměstnavatel připraven předložit pracovní smlouvy příslušných zaměstnanců, mzdové listy, evidenci docházky, výpočet náhrad mzdy, bankovní výpisy s úhradou náhrad apod. Pokud nebudou splněny podmínky pro výplatu příspěvku, může jej Úřad práce zpětně odejmout.

Uzavírat dohody s Úřadem práce bude možné od pondělí 6. 4. 2020. Příslušnou webovou aplikaci by měl Úřad práce zprovoznit nejpozději do pátku 3. 4. 2020.

Poslední novinky
7. 9. 2020

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha.
26. 8. 2020

Zálohy sociální a zdravotní pojištění

Obnovení povinnosti placení.
24. 8. 2020

Daň z nemovitostí

V oblasti zemědělské výroby.
17. 8. 2020

Daň z příjmů

Blíží se termín pro bezsankční splnění povinností.
archiv
© Copyright 2020 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX