Cs En De

Daňové úlevy

Plošné úlevy

a) Plošné prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob (pozor netýká se vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně) a plošné prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu daně z příjmů fyzických a právnických osob, pokud k podání daňového přiznání a úhradě daně dojde nejpozději dne 1. 7. 2020. Všechny daňové subjekty tak nyní mají možnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob a uhradit daň do 1. 7. 2020, aniž by tento postup byl jakkoliv sankcionován. Pro fyzické osoby však stále platí, že jsou povinny podat přehledy na zdravotní a sociální pojištění nejpozději do 4. 5. 2020 a do 8 dnů po podání přehledů (nejpozději však do 12. 5. 2020) uhradit nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění.

b) Jedno plošné prominutí pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč (která se ukládá v případě, že kontrolní hlášení je podáno opožděně, ale zároveň ještě předtím, než byla doručena výzva správce daně k podání kontrolního hlášení) v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Dosud platí, že pokuta za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč se neukládá, pokud se jedná o první takovou pokutu v daném kalendářním roce. Nyní bude automaticky bez žádosti prominuta i druhá pokuta ve výši 1 000 Kč v kalendářním roce, pokud k pozdnímu podání kontrolního hlášení dojde v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Prominutí se však netýká dalších pokut souvisejících s kontrolním hlášením (např. pokuta za podání kontrolního hlášení až na výzvu správce daně, nereagování nebo pozdní reagování na výzvu správce daně, atd.)

c) Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání s úhradou daně, žádosti o splátkování daně, žádosti o prominutí úroků z prodlení a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Do 31. 7. 2020 nebudou vybírány správní poplatky při podávání těchto žádostí a tyto žádosti tedy bude možné podat bezplatně.

Další plošné úlevy nebyly k dnešnímu dni schváleny, a pokud si poplatník nepožádá o individuální úlevy (viz níže), je nadále povinen především včas podávat přiznání k DPH a hradit DPH, hradit odvody za své zaměstnance, platit zálohy na daně, apod.

Individuální úlevy

Ministerstvo financí doporučuje, aby poplatníci, kteří jsou negativně postiženi šířením nákazy koronavirem, využili následující instituty:

  • žádost o posečkání úhrady daně nebo povolení úhrady daně na splátky
  • žádost o snížení záloh nebo povolení výjimky z povinnosti úhrady záloh
  • žádost o prominutí úroků z prodlení a pokut za nepodání kontrolního hlášení
  • žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání (a tím i úhrady daně)

 

Podání výše uvedených žádostí teď nepodléhá správnímu poplatku, tudíž je možné je podat bezplatně. Pracovníci finanční správy byli instruováni, aby vždy individuálně posoudili situaci daňového subjektu a v případě prokázání negativních následků šíření nákazy koronavirem na daňový subjekt, uplatňovali maximální vstřícnost a toleranci vůči daňovému subjektu. V brzké době finanční správa pravděpodobně vydá metodický pokyn pro své pracovníky, v němž bude upřesněno, v jakých situacích mají pracovníci finanční správy přistoupit k vyhovění žádostem daňových subjektů.

Poslední novinky
1. 7. 2020

Silniční daň

Splatnost čtvrtletní zálohy.
11. 6. 2020

Liberační balíček III

Další úlevy v daňové oblasti.
4. 6. 2020

Daň z příjmů

Červnová záloha
6. 4. 2020

Silniční daň

Splatnost dubnové zálohy.
archiv
© Copyright 2020 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX